El BOE publicat avui presenta novetats fiscals que passem a detallar:

Reial decret 1178/2020, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament de l'Impost de societats
Entrada en vigor: l'endemà al de la seva publicació al BOE i tindrà efectes a partir de l'1 de gener de 2020.
Modificacions:
S'introdueixen modificacions en el Reglament de l'Impost de societats, aprovat pel Reial decret 634/2015, de 10 de juliol, per a adequar el vigent text reglamentari a la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d'Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d'informació financera pública i reservada, i models d'estats financers, i precisar la regulació de la informació país per país en relació amb el que es disposa a la Directiva (UE) 2016/881 del Consell, de 25 de maig de 2016.

Articles modificats: articles 8, 9 i 13 del RIS


Ordre HAC/1274/2020, de 28 de desembre, per la qual s'aproven els models 322 d'autoliquidació mensual, model individual, i 353 d'autoliquidació mensual, model agregat, i el model 039 de Comunicació de dades, corresponents al Règim especial del Grup d'Entitats en l'Impost sobre el Valor Afegit
Entrada en vigor:  l'endemà de la seva publicació al BOE.  
Modificacions:
S'introdueixen modificacions de caràcter tècnic en els models d'autoliquidació de l'Impost sobre el Valor Afegit, 303, 322 i 353.


Ordre HAC/1275/2020, de 28 de desembre, per la qual s'aproven els preus mitjans de venda aplicables en la gestió de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, Impost sobre Successions i Donacions i Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport.
Entrada en vigor: l'1 de gener de 2021.


Ordre HAC/1276/2020, de 28 de desembre, per la qual es modifiquen determinades declaracions informatives
Entrada en vigor: el mateix dia de la seva publicació al BOE.
Modificacions: 
L'article primer modifica els dissenys de registre del model 180. L'article segon modifica l'Orde EHA/3895/2004, de 23 de novembre, per la qual s'aprova el model 198, de declaració anual d'operacions amb actius financers.

S'introdueix una modificació tècnica en els camps «COMPENSACIÓ MONETÀRIA LLIURADA/REBUDA» i «COMPENSACIONS».

S'afegeix un nou camp en el model 198 relatiu al «EXERCICI OPERACIÓ RELACIONADA».

L'article tercer modifica el model 182, declaració informativa de donatius, donacions i aportacions rebudes, per a traslladar la informació relativa al titular del patrimoni protegit.

L'article quart introdueix dues modificacions en els dissenys de registre del model 189, declaració informativa anual de valors, assegurances i rendes.

La primera d'elles és la relativa al camp «NOMBRE DE VALORS», que amplia el nombre de posicions d'aquest camp. Les actuals posicions 96 a 107 d'aquest camp quedaran, per tant, en blanc.

La segona modificació consisteix a incloure un nou camp relatiu al «NOMINAL DELS VALORS» (posicions 146 a 161), camp destinat a millorar la informació necessària per a l'eina d'assistència al contribuent «Cartera de Valors».

L'article cinquè de l'ordre modifica els dissenys de registre del model 187, Declaració informativa relativa a accions i participacions representatives del capital o del patrimoni de les institucions d'inversió col·lectiva i resum anual de retencions i ingressos a compte relatives a rendes o guanys patrimonials obtinguts com a conseqüència de transmissions o reemborsaments d'aquestes accions i participacions i drets de subscripció.

Finalment, l'article sisè, actualitza el contingut dels annexos I i II de l'ordre del model 289, relatiu a la declaració informativa anual de comptes financers en l'àmbit de l'assistència mútua, a la situació actual dels països compromesos a l'intercanvi d'informació, incloent en el llistat als països amb els quals s'intercanviarà a partir de l'exercici 2021. 


Ordre HAC/1277/2020, de 28 de desembre, per la qual s'aprova el model 602 de Taxa per la gestió administrativa del joc. Autoliquidació, i es determinen la forma, terminis i els procediments de presentació.
Entrada en vigor: l'endemà al de la seva publicació en el BOE.
Termini de presentació i ingrés del model 602:
La presentació de l'autoliquidació i el corresponent pagament de la taxa hauran de realitzar-se:
a) En els supòsits d'actuacions reguladores realitzades per la Comissió Nacional del Joc previstos en la lletra f) de l'article 49.2) de la Llei 13/2011, de 27 de maig, el termini de presentació serà el mes de gener de l'any següent al de la meritació de la taxa.
b) En els restants fets imposables, el model 602 es presentarà quan se sol·licitin els corresponents serveis o activitats i, en el cas de les actuacions inspectores, amb la comunicació de les actuacions inspectores o de comprovació.

 

Per a més informació, TAX Economistes i Advocats

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}