I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT

 

3892
Ordre SND/257/2020, de 19 de març, per la qual es declara la suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic, d'acord amb l'article 10.6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, publicat en el «Boletín Oficial del Estado» amb data 14 de març de 2020, contempla una sèrie de mesures dirigides a protegir la salut i seguretat dels ciutadans, contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

L'article 10 del citat Reial decret recull les mesures de contenció en l'àmbit de l'activitat comercial, equipaments culturals, establiments i activitats recreatives, activitats d'hostaleria i restauració, i altres addicionals, és a dir, preveu el tancament de determinats establiments que es recullen de manera específica, però sense ànim d'exhaustivitat ni d'establir un numerus clausus d'aquests.

Així, en l'apartat 6 del citat article, s'habilita al Ministre de Sanitat per a modificar, ampliar o restringir les mesures, llocs, establiments i activitats enumerades en els apartats anteriors, per raons justificades de salut pública, podent per tant ampliar aquesta suspensió a aquells altres supòsits que es considerin necessaris.

La concentració de persones en allotjaments turístics, que han de compartir determinats espais comuns, implica un increment del risc de contagi, per la qual cosa donada la situació de restricció en la mobilitat de persones resulta necessari, per a garantir la contenció de la pandèmia, procedir a suspendre l'obertura al públic d'aquests establiments en línia amb el que s'estableix en l'apartat 4 de l'article 10 del Reial decret 463/2020.

D'acord amb l'exposat, el Ministre de Sanitat, com a autoritat competent delegada, a l'empara de l'article 4, apartats 2 i 3, i l'article 10, apartat 6, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, disposo:

 

Primer. Suspensió d'obertura al públic d'establiments d'allotjament turístic.
Establir la suspensió d'obertura al públic de tots els hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada, càmpings, aparcaments de caravanes i altres establiments similars, situats en qualsevol part del territori nacional.
Amb caràcter excepcional, queda permesa la prestació dels serveis de vigilància, seguretat i manteniment en aquests establiments.

 

Segon. Establiments d'allotjament turístic de llarga estada i de temporada.
Queda permesa l'obertura al públic d'aquells establiments turístics previstos en l'apartat primer d'aquesta ordre que alberguin clients que, en el moment de declaració de l'estat d'alarma, es trobin allotjats de manera estable i de temporada, sempre que els seus ocupants comptin amb les infraestructures, en els seus propis espais habitacionals, per a poder dur a terme les activitats de primera necessitat en els termes que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. No obstant això, aquests establiments no podran admetre a nous clients fins que finalitzi la suspensió prevista en l'apartat anterior.

 

Tercer. Procés de tancament.
El tancament recollit en l'apartat primer es produirà en el moment en què l'establiment no disposi de clients als quals hagi d'atendre i, en tot cas, en el termini màxim de set dies naturals des de l'entrada en vigor de la present norma.


Quart. Desenvolupament i execució.
Correspon a les autoritats competents de cada comunitat autònoma dictar les resolucions, disposicions i instruccions que, en l'esfera específica de la seva actuació, siguin necessàries per a garantir l'eficàcia del que es disposa en aquesta ordre.

 

Disposició final primera. Habilitació al Ministre de Sanitat.
De conformitat amb el que es disposa en l'article 4.3 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es dictaran quantes ordres, resolucions, disposicions i instruccions necessàries per a l'aplicació d'aquesta mesura.

 

Disposició final segona. Entrada en vigor.
Aquesta ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado».

 

Disposició final tercera. Vigència.
Aquesta ordre serà aplicable des de la seva publicació en el «Boletín Oficial del Estado» fins a la finalització de la declaració del període de l'estat d'alarma o pròrrogues d'aquest.

Madrid, 19 de març de 2020.–El Ministre de Sanitat, Salvador Illa Roca.

 

 

Descarregar versió en PDF.

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}