TAX Legal Barcelona guanya als jutjats una sentència pionera a favor dels drets del accionista minoritari.

El passat 1 de març de 2018, el jutjat mercantil 9 de Barcelona va dictar sentència, per la qual s’acordava el dret del nostre client, accionista minoritari, a separar-se la societat davant la manca de distribució de dividends, segons estableix l’article 348 bis de la LSC.

El nostre client estava afectat per les conductes abusives adoptades pels accionistes majoritaris, els quals actuaven en interès propi i en deteniment dels seus interessos, per la qual cosa poc podia decidir a la societat. Davant aquesta conducta repressiva, va acudir al nostre despatx per tal que l’assessoréssim i en defenséssim els interessos: sortir de la societat i obligar-la a què li comprés les seves accions.

Amb aquest objectiu, vàrem preparar amb el nostre client una estratègia conjunta per solucionar el problema: vàrem procedir a sol•licitar la presència d’un notari a les juntes dels socis, vàrem assistir a les juntes com a advocats del client ─en representació seva mitjançant la delegació del vot─ i vàrem construir l’escenari propici per acreditar el compliment de tots els requisits que preveu la llei per a aconseguir l’objectiu consensuat amb el nostre client. 

El mencionat article 348 bis de la LSC permet que els socis accionistes minoritaris puguin separar-se i sortir de la societat, sempre i quan aquesta no acordi la distribució de dividends d’almenys un terç dels beneficis socials que siguin legalment repartibles, que és el que va succeir en el nostre cas.

La sentència va estimar les nostres peticions i el client va veure satisfets els seus interessos: sortir de la societat, fer líquida la seva participació social i cobrar-ne el valor. La dita resolució és pionera i marca una fita legal, en existir escasses resolucions en aquesta matèria en tot el territori nacional. Això obre la porta a tots aquells accionistes que es trobin afectats per la gestió social, els quals podran sortir de l’organització forçant-la a la compra de les seves accions, sempre que no hagi existit el repartiment de dividends.

Mònica Batalla
[email protected]

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?