Perquè Hisenda pugui acabar imposant una sanció, aquesta necessita del concurs de 2 tipus d'elements: un element objectiu i un altre subjectiu.

L'element objectiu requereix que l'actuació de l'obligat tributari estigui tipificada a la llei, per exemple: no ingressar el deute tributari (art. 191 LGT), no presentar correctament una declaració (art. 192 LGT) o obtenir indegudament una devolució (art. 193 LGT). L'element subjectiu, per part seva, requereix que l'Administració demostri suficientment que la infracció ve causada per una conducta dolosa o culposa del contribuent.

Si consideres que falta algun d'aquests elements -per exemple, que la quota ingressada va ser la correcta d'acord amb la normativa i les proves aportades o que vas actuar de manera diligent i conforme a una interpretació raonable de la norma- podràs recórrer amb èxit la sanció imposada. No obstant això, et pots trobar que Hisenda desestimi els teus recursos contra la sanció al·legant que la liquidació de la qual porta causa ha adquirit fermesa i que, per tant, la sanció ja no és susceptible de cap recurs. En aquest cas, no tiris la tovallola.

A pesar que la liquidació hagi esdevingut ferma i inalterable, mentre tingui la possibilitat d'impugnar la sanció, té dret al fet que Hisenda revisi els elements de la liquidació que creguis convenients a fi de poder veure reduïda o anul·lada totalment la sanció (TEAC 24-11-2022).

De no fer-ho així, Hisenda estaria vulnerant el teu dret fonamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al limitar els arguments que poguessis utilitzar per a defensar-te de l'acció sancionadora de l'Administració.

La liquidació i la sanció són actes administratius diferents i per això, fins i tot en el cas que s'hagués consentit la liquidació, les conseqüències de la falta d'impugnació no es podrien extrapolar a la sanció (STS 23-09-2020).

 

Juli Blasco

[email protected]

Responsable fiscal de TAX BCN Passeig de Gràcia

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}