Cap a on va el model econòmic a partir d'ara?

Després del viscut als dos últims anys al món amb l'aparició d'una pandèmia que ha qüestionat el model econòmic, la manera de treballar dels empleats de les empreses, l'orientació de les organitzacions, etc. Què ens ofereixen els propers cicles econòmics?

És evident que el que ha esdevingut en el món des de finals de 2019 tindrà una influència transcendental en la societat en els pròxims anys.

M'agradaria enumerar alguns dels principis que seran qüestionats a partir d'aquest moment.

En primer lloc, la globalització. Entesa com a estructura bàsica del Capitalisme Modern, ha estat posada en dubte per les dificultats sorgides amb els subministraments de primeres matèries. En el moment en què s'han anat aixecant les restriccions a tot el món, s'ha posat de manifest la feblesa del model.

S'han produït col·lapses logístics, increment de costos abusius de matèries primeres, ... Sense lloc a dubte, això afavorirà el comerç i la indústria de proximitat, implicant el retorn d'inversió a centres productius locals substituint els existents a Àsia.

En segon lloc, l'aparició d'un nou model de relacions laborals amb l'aparició del teletreball i els seus efectes en la mobilitat de les persones. Cal assenyalar que, si bé, s'ha produït un increment substancial respecte el 2019, s'ha produït un efecte oscil·lant en aquest sentit, rebaixant les expectatives inicials sobre aquest tema.

En tercer lloc, l'increment dels costos de l'energia té dos efectes importants:

1- La incidència en els costos de les empreses, donant lloc, en alguns casos a tancaments de factories intensives en energia que no poden mantenir l'estructura productiva.

2- La inversió de moltes empreses en fonts d'energies més barates, alhora que més ecològiques.

En quart lloc, seguint amb l'argument anterior, els objectius ODS 2030 i l'Horitzó 2050 canviaran el model productiu existent fins al moment. L'economia circular serà l'estrella dels plantejaments empresarials a les pròximes dècades.

Això tanmateix planteja un desafiament majúscul. Els objectius que la classe política ha dissenyat no estan alineats amb les possibilitats reals dels diferents sectors implicats. D'aquí ve que apareguin temors sobre la possibilitat d'escassetat d'energia en un futur no gaire llunyà. Aquest fet pot incidir de manera molt important en el creixement econòmic. Per tot això, seria convenient que es revisessin els terminis previstos per al compliment dels esmentats objectius. En cas contrari, la incidència sobre el model econòmic pot ser molt negatiu.

Les administracions haurien de tenir més en compte les possibilitats reals, a l'hora de fixar objectius que no semblen realistes per a l'estructura productiva actual de les empreses. No es pot plantejar objectius de canvi de model energètic si no es té una clara previsió de substitució de les fonts d'energia existents actualment. Això s'ha demostrat davant les dificultats d'instal·lació de noves fonts d'energia, que han xocat amb la resistència del món local. Tot això a causa d'una falta de Planificació i Previsió preocupant.

Tanmateix, no tot són males notícies i davant aquesta nova realitat s'obre un ventall de noves oportunitats.

L'aparició de possibilitats en nous sectors que van apareixent i oferint noves oportunitats de negoci.

Aquestes apareixen en sectors molt diferenciats com poden ser la rehabilitació d'edificis, nous models turístics, activitats derivades del món digital que facilitin la productivitat de les empreses, activitats basades en l'economia verda, en el món alimentari amb models de KM. 0, qualsevol activitat relacionada amb l'electrificació de la mobilitat, sector de l'automòbil, etc.

És per això que l'economia i les persones hem d'adaptar-nos a les noves condicions que aniran apareixent a les següents dècades.

Tot això, en representar una nova realitat, influeix en tots els àmbits de la societat.

Més allà de la implicació a nivell empresarial també representa un canvi sociològic molt interessant que té a veure amb temes com la mobilitat urbana. L'increment de les restriccions d'accés a les ciutats donarà com a conseqüència un nou model de mobilitat. Un aspecte important també és l'increment que s'ha produït al “ecommerce” que influeix en el transport de mercaderies. L'increment de les vendes per Internet no sembla que sigui un element conjuntural, sinó que sembla que ha arribat per a quedar-se.

Un altre àmbit en què tindran una rellevància important aquests canvis és en el model educatiu. Cada vegada aniran apareixent noves necessitats a cobrir amb la conseqüent afectació al model educatiu de la societat. Tant en l'àmbit escolar com universitari s'han de recollir aquestes noves realitats per a poder donar solució a les noves necessitats. Els problemes actuals en què es troben moltes empreses per a poder substituir llocs de treball són un clar exemple de la falta de connexió entre les necessitats de les empreses i l'oferta educativa existent a l'actualitat. És imperiós repensar tot el model i que les empreses intervinguin de manera decidida a la planificació dels models educatius en l'àmbit de la Formació Professional. És necessari perquè no es produeixi una bretxa entre les demandes de les empreses i l'oferta existent en el mercat de treball. S'ha vist, per exemple, els problemes que apareixen en economies pròximes a la plena ocupació i que al costat dels canvis d'hàbits produïts per la pandèmia s'han posat de manifest últimament (significatiu el cas dels Estats Units).

Per tot això, és evident que s'han produït canvis en molts àmbits de la societat que afectaran els nous models econòmics.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}