A partir de l’entrada en vigor de la normativa sobre el registre salarial de març de 2018, totes aquelles empreses que tinguin treballadors per compte aliè, independentment del nombre de treballadors que tinguin, estaran obligades a tenir el registre salarial.

Aquesta mesura obliga les empreses a realitzar un registre tant dels conceptes salarials com extrasalarials de tots els seus empleats, diferenciats i segmentats per
categories, gènere i lloc de treball.

Amb aquest registre salarial, es pretén eliminar l’anomenada bretxa salarial, que es defineix com aquella diferència salarial que existeix únicament com a conseqüència d’una discriminació entre homes i dones, on l’empresari, encara que està obligat a satisfer per la mateixa feina i lloc de treball un mateix salari, decideix abonar més quantitat a un gènere únicament per aquesta raó, sense que hi hagi cap altra justificació. D’aquesta manera, la mesura pretén que, alhora que s’elimina la bretxa salarial, serveixi també per lluitar contra la discriminació laboral per raó de sexe. Arran d’aquesta normativa, es va modificar l’article 28 de l’ET, en la qual s’especifica ara que els empresaris estan obligats a pagar la mateixa retribució als treballadors que exerceixin les mateixes funcions i pertanyin a la mateixa categoria, amb la finalitat de no crear cap tipus de bretxa entre ells.

Finalment, a través del Decret Llei de l’octubre de 2020, s’ha donat un termini de 6 mesos a totes les empreses que puguin estar afectades per a realitzar el dit registre
salarial amb la finalitat de complir la normativa vigent.

Els autònoms que comptin amb empleats i que no compleixin amb aquesta normativa incorreran en una infracció catalogada com a greu, tal com es dictamina a la LISOS. Aquesta sanció s’estableix de la següent manera:

1. En el grau mínim: de 626 a 1.250 euros.
2. En el grau mig: de 1.251 a 3.125 euros.
3. En el grau màxim: de 3.126 a 6.250 euros.

Si a més de tot això, la Inspecció de Treball detecta que s’incorre en discriminació salarial per raó de sexe, la infracció podria ser considerada com a molt greu i suposaria:

1. En el grau mínim: de 6.251 a 25.000 euros.
2. En el grau mig: de 25.001 a 100.005 euros.
3. En el grau màxim: de 100.006 a 187.515 euros.

Es tracta així d’una mesura obligatòria, que les empreses hauran de tenir especial interès a complir, atès que la Inspecció de Treball ja ha remarcat en diverses ocasions la importància de tenir el registre realitzat, així com de la sanció que pot rebre l’empresa en el cas de no realitzar-lo.

Finalment, cal recalcar que és obligatori tenir realitzat també i complir la normativa del registre horari. Ambdós conceptes són matèria d’inspecció i és habitual trobar-nos amb casos en què es reclamen ambdues coses, i més ara, que la Inspecció de treball està prestant una atenció especial a tot el que es relaciona amb l’horari i el registre salarial. Així doncs, un cop més remarquem la importància per a les empreses de dur a terme ─a través de qualsevol mètode, ja sigui manual o informàtic─ aquest registre d’hores, tant d’entrada com de sortida del personal, com d’aquells desplaçaments que pugin realitzar dins de la seva jornada habitual del treball.

Com sempre des de TAX, volem estar al costat dels nostres clients i per això aquest és un servei que nosaltres gestionem amb l’objectiu de complir la normativa vigent i les obligacions laborals que tenen els nostres empresaris.

 

Amanda Riera
[email protected]
Assessora Laboral

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}