El passat 30 de desembre s’aprovà la Llei 11/2020, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2021. Aquests pressupostos es veuen indefectiblement condicionats
pels efectes de l’emergència de salut publica provocada per la pandèmia del Covid-19, i les seves conseqüències per a l’economia d’àmbit global. Aquesta situació inèdita
ha provocat que se suspenguin els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic.

La present Llei de Pressupostos conté més canvis dels habituals en matèria tributària:

 • S’augmenta en dos punts percentuals l’escala general de l’IRPF per les bases imposables superiors a 300.000,00€.
 • La tarifa de la base de l’estalvi de l’IRPF s’augmenta en tres punts percentuals per les bases imposables superiors a 200.000,00€.
 • Es redueix el límit de la reducció a la base imposable aplicable a les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions):
  • En caràcter general, el límit s’estableix en 2.000€ anuals.
  • El límit per les aportacions a favor del cònjuge s’estableix en 1.000€ anuals, sempre que el cònjuge no obtingui rendiments.
  • Per aquells casos en què les aportacions provinguin d’aportacions empresarials, el límit s’incrementa en 8.000€ anuals.
 • Es prorroguen per a l’exercici 2021 els límits excloents del mètode d’estimació objectiva en l’IRPF i el règim simplificat en l’IVA:
  • 250.000€ suma de rendiments íntegres obtinguts del conjunt de les activitats econòmiques.
  • 125.000€ suma de rendiments íntegres en aquells contribuents que vinguin obligats a expedir factures.
 • Respecte a l’Impost sobre Societats, es modifica l’exempció i la deducció per evitar la doble imposició sobre dividends i sobre les rendes generades en la transmissió de participacions que, si és plena, passa a ser del 95%. No obstant, es regula un règim transitori per a aquelles entitats amb una xifra de  negoci inferior a 40.000.000€ que poden aplicar l’exempció i la deducció plena.
 • S’eleva el tipus impositiu de l’últim tram de la tarifa de l’impost sobre el patrimoni, i s’estableix la vigència de l’impost de manera indefinida (fins al moment, la vigència de l’impost es prorrogava anualment).
 • Passen a tributar al tipus normal de l’IVA les begudes refrescants, sucs i gasoses ensucrades; això afecta només a la venda d’aquests productes en
  supermercats, consumir-ne en bars i restaurants seguirà tributant al tipus reduït.
 • S’incrementa del 6% al 8% el tipus de gravamen de l’impost sobre primes d’assegurances.
 • Es creen nous epígrafs o grups en les tarifes de l’impost sobre activitats econòmiques, amb la finalitat de classificar de forma específica les activitats
  de comercialització de subministraments de caràcter general (gas i electricitat). També es crea un epígraf per a les grans superfícies comercials que no es dediquin principalment a la venda de roba o d’alimentació, i es crea un epígraf per la nova activitat de subministrament d’energia a vehicles elèctrics a
  través de punts de recàrrega.
 • Queda establert en el 3% el tipus d’interès legal del diner fins al 31-12-2021; i en el 3,75% el tipus d’interès de demora.

 

Enric Codinach
[email protected]
Responsable departament fiscal de TAX Girona

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}