En aquest número entrevistem el Sr. Antonio Benavides Vico. Ell és advocat i exinspector de Treball i Seguretat Social. Vam preguntar-li sobre les mesures laborals per fer front a la Covid-19 i altres obligacions d’àmbit laboral que, com a empresaris, hem de tenir en compte.

1.- Com definiria la situació en què ens trobem les empreses arran de la crisi provocada per la Covid-19?

Totes les dades d’organismes internacionals com la OCDE, i de nacionals com els del Banc d’Espanya situen Espanya en una complexa situació econòmica amb una caiguda del PIB del voltant del 15% en el segon trimestre de l’any i amb una projecció pel 2020 del voltant de l’11% segons es produeixin els rebrots de la pandèmia. Però rere les xifres macroeconòmiques de conjunt, hi ha centenars de milers d’empreses afectades per la greu situació econòmica, el tancament de l’activitat en algunes fases de l’estat d’alarma, la situació de caiguda de la demanda i de la despesa privada; han motivat problemes financers de liquiditat, que els crèdits ICO només han pogut atenuar i, amb els rebrots del virus, els problemes econòmics es poden incrementar.

Mantenir les despeses laborals és un fet molt important a considerar; l’aplicació dels ERTO i les exoneracions de quotes només han pal·liat parcialment aquestes despeses. L’important, de cara al futur, seria que les empreses poguessin disposar d’unes mesures d’ajuda que permetessin mantenir-ne l’estructura i, amb això, l’ocupació. La situació dependrà molt de la intensitat dels rebrots i de les decisions legals que es prenguin.

2.- Com a exinspector de Treball, què recomanaria a l’empresari que revisés de la seva empresa i que, davant d’una inspecció, pot ser susceptible de revisió o sanció?

En aquests moments en què moltíssimes empreses han accedit als ERTO, més de 550.000 a tot Espanya i prop de 100.000 a Catalunya, la Inspecció de Treball ja ha iniciat un programa de control sobre l’aplicació dels ERTO, amb el qual verifica tant els supòsits de reducció real de jornada com de possibles fraus. Una de les recomanacions seria disposar de tota la documentació de tramitació dels ERTO i de les prestacions per desocupació de manera que quedi acreditat el compliment de tota la complexa normativa que s’ha regulat. Amb tot, cal no descurar temes com els registres de jornada i per tant, disposar-ne i, en cas necessari, també dels resums de jornada entregats als treballadors.

Atesa la situació de rebrots que estem patint, també és important aplicar les mesures de seguretat i salut laboral que s’han regulat per tal de garantir la salut dels treballadors (ventilació, neteja, distància interpersonal, gels, mascaretes en cas necessari, etc.) i disposar dels protocols d’actuació en cas d’infecció d’algun treballador. Cal recordar que les multes per incompliment de la normativa de prevenció de riscos laborals són molt elevades.

Finalment, l’entrada progressiva dels plans d’igualtat a les empreses també ha de ser una matèria a la qual cal parar atenció.

3.- Els assessors laborals estem desbordats per la complexa comunicació dels ERTOS a l’Administració (el SEPE). Quina opinió li mereix aquest tema?

La normativa laboral del Covid-19 és molt extensa i complexa. En molts casos, la normativa no és gaire clara i admet diverses interpretacions, de manera que es pot interpretar una cosa i la contrària, fet que motiva una important inseguretat jurídica per les decisions que els assessors laborals han de transmetre als seus clients. La dificultat interpretativa s’incrementa perquè, en moltes ocasions, les tramitacions es basen en criteris administratius inclosos en guies publicades a la pàgina web del SEPE i sense publicació al BOE, fet que motiva que davant la falta d’una regulació legal clara, els dubtes siguin múltiples; tot això, a més, tenint en compte que els organismes administratius no estan atenent, en molts casos, les consultes plantejades pels professionals. Temes amb les tramitacions de les comunicacions prèvies o calendaris, i els fitxers de períodes d’activitat, estan motivant nombroses incidències.

La problemàtica s’incrementa perquè en aquests temes, com en altres tipus de comunicacions amb la Seguretat Social, l’Administració ha traslladat als professionals labors administratives i de suport informàtic que realment li competirien a ella.

4. El registre de jornada és un dels temes d’actualitat més candents des que va sortir la normativa. Què recomanaria a les empreses que encara no registren la jornada dels seus empleats? I a les que la registren?

L’obligació legal de registre de jornada no té excepcions, totes les empreses han de comptar amb aquest registre sigui quina sigui la seva activitat, el nombre de treballadors i tant si presten serveis al centre de treball com fora. La normativa, a més, s’amplia en els supòsits que l’empresa tingui contractes a temps parcial, en establir juntament amb l’obligació de registre, la d’entregar un resum mensual al treballador.

A les empreses que no registren encara la jornada, se’ls ha d’indicar que les multes per no portar el registre són de fins a 6.250 euros, però tenint en compte que si hi ha treballadors a temps parcial, la responsabilitat s’incrementa en presumir-se legalment que és un treballador a temps complet, excepte que l’empresa provi el contrari i, en aquests casos, juntament amb la multa hi pot haver diferències salarials i de cotització que poden ser molt més rellevants que la multa.

A les empreses que ja registren la jornada, animar-les a què ho segueixin fent per tal d’evitar les responsabilitats legals, i mantenir els registres ben documentats perquè en cas d’inspecció quedi clar el compliment d’aquesta obligació. L’arxiu de la documentació pot ser en format digital.

5.- Qui pot presentar una denúncia a la Inspecció de Treball?

La denúncia a la Inspecció de Treball la pot realitzar qualsevol persona, és un dret públic reconegut a la normativa d’inspecció. El més habitual és que siguin els treballadors qui presenten les denúncies i, en algunes ocasions, els representants legals. Les matèries més usuals de denúncia són possibles incompliments de jornada, contractes laborals i irregularitats en cotització.

 

 

Antonio Benavides

Advocat i exinspector de Treball i Seguretat Social

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}