Esteu a punt de jubilar-vos i cessar en la vostra activitat professional. Però abans heu arribat a un acord amb un altre professional del sector per a transmetre-li la vostra cartera de clients.

En aquestes operacions, normalment el preu definitiu es desconeix en el moment de la venda perquè sol dependre de paràmetres com, per exemple, l'evolució de la facturació.

Davant d’aquesta incertesa, vegeu com tributarà el guany patrimonial que es generi amb motiu de la transmissió:

En IRPF, la cartera constitueix un element afecte a l'activitat i la seva venda genera una variació patrimonial que ve determinada per la diferència entre el valor de transmissió i el valor d'adquisició, si és que s'hagués adquirit mitjançant preu; si no, el guany patrimonial coincidirà amb l'import que acabeu percebent.

Així, si pacteu un pagament únic l'any de la venda que es veu modificat en un exercici posterior a causa de la variació de la facturació prevista, haureu de declarar igualment en el guany patrimonial en l'exercici de la transmissió per import estimat i regularitzar la vostra Renda a posteriori mitjançant la presentació d'una declaració complementària (si resulta un import a pagar més gran) o la rectificació de la declaració presentada si l'import que cobreu finalment és més petit que l'estimat (i, per consegüent, resulta un guany patrimonial més petit).

 

Exemple:

En un primer moment, s'acorda un preu de venda de 100.000€, susceptible de variar d'acord amb el comportament de les vendes del primer any.

(*) El guany obtingut tributarà en la base de l'estalvi de l'IRPF (a tipus d'entre el 19% i el 23%).

Si bé la regularització a l'alça no necessitarà altra cosa que la presentació d'una declaració complementària i abonar els interessos de demora (al tipus del 3,75%) que Hisenda us notifiqui, per a la regularització a la baixa caldrà un escrit explicatiu que iniciarà un procediment de rectificació d'autoliquidació (**).

En qualsevol cas, guardeu sempre la documentació de l'operació i dels cobraments rebuts.

No obstant això, si els cobraments es produeixen en terminis successius i transcorre més d'un any entre la transmissió de la cartera i el pagament de l'últim cobrament, acolliu-vos al mètode d'imputació temporal de les operacions a termini.

Així, anireu declarant el guany a mesura que aneu cobrant i evitareu la incomoditat d'haver de realitzar ajustos en les vostres declaracions. Vegeu un exemple:

D'aquesta manera, també aconseguireu un estalvi fiscal en reduir el cost total en el vostre IRPF pel cobrament de la cartera en 860 € (21.380 - 20.520).

(**) M.IRPF.

8266 Impugnació de declaracions-liquidacions o autoliquidacions (RGGI art.126 a 130)

En aquests casos, distingim en funció que el contribuent entengui que se n’ha derivat un ingrés indegut o que ha perjudicat de qualsevol manera els seus interessos legítims, sense donar lloc a la realització d'un ingrés indegut.

Si l'ingrés indegut és conseqüència d'una autoliquidació, el contribuent ha d'instar la prèvia rectificació de l'autoliquidació. Aquest procediment és vàlid per a albergar una sol·licitud de rectificació que lesioni de qualsevol manera els interessos legítims de l'obligat tributari, també en els supòsits en què no dona lloc a la devolució d'un ingrés indegut. En tots dos casos s'aplica la regulació que s'analitza a continuació.

Pel que fa a les particularitats de la rectificació de la declaració del IRPF, vegeu el n. 8012.

 

Juli Blasco

[email protected]

Responsable departament fiscal de TAX Barcelona

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}