A les últimes dècades del segle XIX es va produir la primera revolució industrial amb l'aparició de la màquina de vapor. Posteriorment, es va produir la denominada segona revolució, amb la introducció de l'electricitat, i a la fi del segle XX, amb l'aparició dels ordinadors, es va produir la tercera revolució industrial.

Estem actualment, de ple, en la quarta revolució industrial, que engloba termes com la Intel·ligència Artificial, la Internet de les coses, big data, robotització dels processos industrials etc. En definitiva, la revolució 4.0.

Les característiques més importants d'aquest procés són:
- La gran quantitat d'informació acumulada.
- La connectivitat de tots els processos industrials.

Quina influència tindrà aquesta revolució en la societat i sobretot en les persones i els llocs de treball? És evident que molta. Hi ha estudis que indiquen que el 60% dels llocs de treball que demandarà el mercat laboral d’aquí a 30 anys avui encara no existeixen. Això significa que cal estar molt atents a les noves necessitats que s'aniran generant en el mercat laboral en els pròxims anys, ja que les societats i les persones que millor s'adaptin als canvis que es van generant són les que es trobaran en una millor posició en la societat i en el mercat laboral.

La interconnectivitat dels processos industrials -tant dins dels elements d'una unitat productiva com la connectivitat amb l'exterior (clients, proveïdors, etc)- permetrà, per exemple, que una màquina enviï informació a l'oficina d'assistència tècnica a la seu del subministrador de la màquina en qüestió. Aquesta informació farà, per exemple, que es pugui solucionar un problema o realitzar un manteniment sense que hagi de desplaçar-se cap tècnic fins a la ubicació física de la màquina: un tècnic situat a Munic atenent una necessitat d'una màquina que es troba a 1.500 km de distància. Aquest fet incrementarà de manera exponencial la productivitat de la força de treball.

Un altre aspecte important d'aquesta nova realitat és la gestió de la informació. La gran quantitat de dades que podem obtenir en l'actualitat requereix una gestió adequada. La informació en si mateixa no té cap utilitat si no s'estructura de manera que sigui útil per a la presa de decisions. Això significa que estan apareixent noves professions derivades d'aquest fet. Creació d'algoritmes que permetin un anàlisi immediata a partir de la informació. Novament es produeix un increment de la productivitat de les persones i els processos.

El tercer element a destacar té a veure amb la robotització dels processos. Quan es va produir la primera revolució industrial en el sector tèxtil d'Anglaterra, una màquina de vapor substituïa una mitjana de 40 persones als telers. Això va donar lloc a grans reticències per part dels obrers tèxtils, que veien els seus llocs de treball amenaçats. Però 150 anys després s'ha comprovat que el nivell de vida i de benestar de les persones és molt superior a l'existent llavors. Per això no podem considerar els robots com a enemics davant un lloc de treball ja que la intel·ligència artificial no podrà substituir totalment a les persones.

Un quart element en el qual influirà aquesta revolució és en l'àmbit educatiu. La societat i els seus responsables polítics han d'adaptar les seves polítiques i programes de formació als nous reptes. Per aquest motiu és tan important que les empreses, les universitats i escoles de formació professional actuïn conjuntament per a poder determinar millor els programes de formació. La formació dual ha de ser una eina imprescindible per a aconseguir l'èxit en aquest camp. Empresa i formació han d'estar permanentment alineades i per això el sector empresarial ha de participar activament -el model de formació alemany en pot ser un bon exemple-.

En definitiva, no es tracta d'enfrontar-se a la revolució 4.0, sinó d'aprofitar les oportunitats que ens ofereix.

 

Alfons Porro
Empresari i membre del Consell d'Administració de TAX
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}