Cada vegada és més freqüent que la declaració de concurs de creditors d'una societat vagi acompanyada d'un procediment de segona oportunitat dels seus administradors socials. Quin n’és el motiu? En moltes ocasions els representants de les societats, moguts per l'esperança de salvar-les, acaben avalant o garantint els deutes contrets per la societat concursada amb el seu patrimoni personal, especialment, amb el seu habitatge habitual.

Tal pràctica s'està convertint en corrent pels qui exercim la professió i vetllem per la defensa dels interessos dels administradors societaris.

Una de les qüestions que se'ns planteja en la pràctica és la relativa a la destinació que ha de donar-se a l'habitatge habitual i si existeix alguna possibilitat que no es liquidi i es vengui a un tercer.

En aquest sentit, s'han dictat dues sentències de la Secció 15a de l'Audiència Provincial de Barcelona, en dates 29 de març i 9 de maig de 2019, que contemplen la possibilitat que del procediment de segona oportunitat se’n pugui excloure l'habitatge habitual de la fase de liquidació, i consegüent subhasta o alienació, sempre que concorrin els següents dos pressupostos.

  • Que les quotes de la hipoteca es trobin al corrent de pagament.
  • Que el valor de venda de l'habitatge sigui igual o inferior a l'import de les quotes pendents de satisfer del crèdit hipotecari. 

Amb aquestes dues resolucions s'obre una nova línia argumental encaminada a salvar l'habitatge habitual de la massa activa de la persona física, inclusivament empresaris i professionals autònoms, que, abocats a la necessitat de declarar-se en situació d'insolvència, han d'acollir-se a la Llei de la Segona Oportunitat, sempre que, això sí, concorrin les dues circumstàncies abans exposades. 

Per això, des de TAX LEGAL, amb caràcter previ a la presentació del concurs de creditors de la societat, n’analitzem tot l'escenari econòmic i patrimonial, així com també l'extensió, l’abast i les repercussions que pugui tenir la declaració de concurs per als seus administradors socials, a fi de protegir al màxim els interessos i béns dels seus representants legals: les persones físiques.


Mònica Batalla
Advocada-Respons. dept. Concursal de Tax Legal Barcelona
[email protected]
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}