Març 2020
 

Dia 02: 
•    Modificació opcional base de cotització RETA (modificació entre el 01/01/2020 y el 31/03/2020 amb efectes 01/04/2020) 
•    Declaració censal (opció pagaments fraccionats IS) (Model 303) 
•    Declaració anual d’operacions amb tercers (Model 347) 
•    Declaració mensual d’IVA 01/20 (Model 303)

Dia 12:
•    Intrastat febrer 2020


Dia 20:
•    Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 02/20 (Model 349) 
•    Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 02/20 (Model 111) 
•    Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 02/20 (Model 115 i 123)

Dia 30:
•    Declaració mensual d’IVA 02/20 (Model 303)

Dia 31:
•    Seguretat Social i FLC mensual febrer 2020 
•    Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger (Model 720)


Abril 2020

Dia 01: 
•    Inici sol·licitud canvi de base d’autònoms que es podrà realitzar de l’01/04/2020 al 30/06/2020, amb efectes a partir de l’01/07/2020

Dia 02: 
•    Inici Declaració Anual Renda 2019. Només prestacions per internet de l’esborrany de Renda i de les declaracions de Renda i Patrimoni

Dia 13: 
•    Intrastat març 2020

Dia 20: 
•    Retencions IRPF 1T/20 (treballadors, empresaris i professionals) (Model 111)
•    Retencions IRPF/IS 1T/20 (capital immobiliari) (Model 115)
•    Retencions IRPF/IS 1T/20 (capital mobiliari) (Model 123)
•    Pagament fraccionat IRPF 1T/20 (Model 130 i 131)
•    Declaració d’IVA 1T/20 (Model 303)
•    Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 1T/20 (Model 349)
•    Pagament fraccionat Impost Societats 1P/20 (Model 202)
•    Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 03/20 (Model 349)
•    Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 03/20 (Model 111)
•    Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 03/20(Model 115 i 123)
•    Declaració 210. IRNR. Impost sobre la renda de no residents 1T/20

Dia 30: 
•    Legalització llibres comptables 2019
•    Seguretat Social i FLC mensual març 2020
•    Declaració fi canvi base autònoms fi ns el 30/04/2020 amb efectes 01/07/2020
•    Declaració mensual d’IVA 03/20 (Model 303)


Maig 2020
 

Dia 12: 
•    Intrastat abril 2020

Dia 14: 
•    Inici presentació a entitats col·laboradores, CCAA i oficines de la AEAT de les declaracions de Renda i Patrimoni 2019

Dia 20:
•    Declaració recapitulativa operacions intracomunitàries 04/20 (Model 349)
•    Declaració mensual retencions IRPF (treballadors i professionals) 04/20 (Model 111)
•    Declaració mensual retencions IRPF (capital immobiliari i mobiliari) 04/20 (Model 115 i 123)
•    Declaració quadrimestral impostos mediambientals (Model 587)

Dia 29:
•    Seguretat Social i FLC mensual abril 2020
 

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}