La crisi econòmica provocada per la Covid-19 ha suposat un obstacle addicional a la viabilitat de moltes empreses.

 

A fi de vetllar perquè puguin continuar, i tenint també en consideració aquelles societats que, després d'haver passat per un concurs de creditors, es troben complint amb un acord o negociant amb els seus creditors, s'han adoptat determinades mesures en l'àmbit concursal encaminades a pal·liar i reduir els efectes econòmics provocats pel coronavirus, que considerem que poden ser interessants.

 

  • S'amplia el termini per a presentar la sol·licitud de declaració en concurs fins al 31 de desembre de 2020. Cal matisar que, només es recomana la demora a presentar el concurs a aquelles empreses que prevegin la possibilitat que existeixi una continuació de la seva activitat. No a aquelles societats que sabent que estan en una situació d'insolvència, l'única cosa que fan és postergar la seva declaració de concurs de creditors, i que així generen i amplien els deutes i la insolvència.
  • No serà motiu de culpabilitat el fet de sol·licitar amb anterioritat a la presentació de la declaració de concurs ICO, préstecs i altres sistemes de finançament.
  • Igualment, augmentaran de categoria els crèdits relatius a préstecs concedits per persones vinculades amb la concursada, com poden ser: socis, apoderats, administradors, cònjuges, ascendents i descendents. Això significa que aquestes persones, ara, tindran més possibilitats de cobrar l'import prestat.
  • Aquelles empreses que estiguin complint un conveni concursal i prevegin la impossibilitat de complir-lo, podran sol·licitar al Jutjat una proposta de modificació del conveni. El mateix respecte als acords de refinançament aprovats, es podrà renegociar amb els creditors.
  • Fins al dia 31 de desembre de 2020, no s'acceptaran les declaracions de concurs que presentin els creditors (concurs necessari).
  • Es tramitaran amb caràcter urgent tots els concursos que es presenti d'ara endavant i fins al dia 31 de desembre de 2020.
  • També tindran una tramitació preferent els concursos de les persones físiques, coneguts com a Segona Oportunitat.

 

Aquestes mesures han estat acordades amb l'ànim de no interrompre la bona marxa de les societats. No obstant això, també han estat adoptades per a facilitar la tramitació de concursos de totes aquelles persones, jurídiques i físiques, que es trobin en una situació d'insolvència.


Tot això, vindrà reforçat amb el Text Refós de la Llei Concursal, que entraran en vigor el pròxim 1 de setembre del 2020.

 

El departament de TAX Legal l'integrem professionals, advocats i economistes, experts en matèria concursal, que analitzem la situació econòmica i financera d'empreses i persones físiques, a fi d'assessorar-los sobre la millor alternativa en cas d'insolvència i defensar els seus interessos en el procediment concursal, aconseguint que puguin tornar a començar de nou.

 

Mònica Batalla
[email protected]
Advocada de TAX Legal

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}