Abans d’introduir el concepte de Retribució Flexible, cal diferenciar entre els dos tipus de remuneracions que hi ha: la remuneració dinerària (salari que s’abona en metàl·lic) i la remuneració en espècie.

Així doncs, constitueixen percepcions en espècie la utilització, el consum o l’obtenció, per a fins particulars, de determinats béns, drets o serveis. Per exemple, l’ús d’un vehicle cedit per l’empresa. Cal tenir en compte les dues limitacions sobre el salari en espècie que preveu l’article 26.1 de l’Estatut dels Treballadors: a) no pot superar el 30% de les percepcions salarials totals i b) no pot donar lloc a la minoració del salari mínim interprofessional. 


Així, la retribució flexible és una variable de la retribució en espècie a través de la qual la persona treballadora percep una part del seu salari mitjançant el gaudiment d’una sèrie de béns o serveis, els quals estan exempts de tributació. 


És a dir, l’empresa ofereix un servei –per exemple una assegurança mèdica privada– amb unes condicions millors que les que s’ofereixen al mercat. El cost d’aquest servei es descompta a la nòmina i, en estar exempt de tributació provoca la reducció de la base imposable, i en conseqüència, la reducció del percentatge de retenció de l’IRPF. El resultat és l’obtenció d’un major salari en líquid total.

Posem un exemple d’una persona que té un salari de 30.000 euros bruts anuals i que anualment fa una despesa anual de 2.860 euros en transport per desplaçar-se al centre de treball diàriament, i en la llar d’infants dels seus fills. A la taula adjunta veurem com el fet de que aquest import s’aboni via Retribució Flexible ocasiona un estalvi anual de 858 euros.

 

                                                  Sense Retribució Flexible                  Amb Retribució Flexible
Retribució Flexible                                        0€                                                   2.860€
Retribució Dinerària                                   30.000€                                             27.140€
Retenció IRPF                                  4.418,60€ (14,73%)                             3.560€ (13,12%)
Import en nòmina                                    23.676,40€                                         21.674,40€
A deduir                                                       2.860€                                             Ja pagat
Retribució disponible                               20.816,40€                                        21.674,40€
Estalvi amb Retribució Flexible                                                                              858€

 

Anant més al detall, els serveis i productes més comuns a oferir via retribució flexible són els següents, amb els límits exempts de tributació que es detallen tot seguit: 

  • Tiquet restaurant: fins a 11€/dia.
  • Tiquet transport: fins a 1.500€/any en serveis de transport públic.
  • Cost de la llar d’infants: 100% exempt.
  • Assegurança de salut: 500€ per beneficiari.

 

Vist l’anterior, quins són els avantatges per a cadascuna de les parts que formen una relació laboral?

Doncs bé, per a les persones treballadores, ho hem vist clar en la taula anterior: com més petita és la base imposable, més petit és el percentatge de retenció de l’IRPF que s’aplica i, per tant, augmenta el líquid a percebre i, per tant, hi ha majors ingressos.  

Per a l’empresa, es tracta d’una eina que permet oferir millors condicions i una major retribució neta sense necessitat d’incórrer en més despeses i augments salarials. A més, alguna modalitat de retribució flexible implica la deducció de quotes de l’impost de societats amb determinats límits anuals.

Així doncs, si després de la lectura d’aquest article creieu que us pot interessar implantar la retribució flexible a l’empresa, us animem a contactar amb TAX per a què us proporcioni un major assessorament en matèria laboral i fiscal al respecte.

 

Alba Rocosa

Advocada laboralista de TAX Legal

[email protected]
 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}