D’un temps ençà han augmentat les inspeccions de treball que tenen les empreses. Per aquet motiu, s’ha de tenir molt clar com actuar per no patir una sorpresa no desitjada, com és una sanció per obstrucció a la tasca inspectora.

Identificació
Primer de tot, el personal inspector quan arriba al centre de treball s’ha d’identificar per tal de poder començar l’actuació inspectora corresponent. Un cop portada a terme la identificació, l’empresari li ha de permetre l’entrada al centre de treball i facilitar al màxim la seva tasca sense posar traves. 
L’inspector s’identifica mitjançant un carnet amb fotografia on posa el seu nom i cognom i indica si són inspectors o subinspectors de treball. En cap cas se li pot exigir que s’identifiqui mitjançant el seu DNI.

Visita
Durant la visita l’inspector pot demanar veure determinades sales de treball, pot fer preguntes a l’empresari i als treballadors els quals tenen l’obligació de respondre, pot sol·licitar la presència per exemple del delegat de prevenció si es dona el cas, pot examinar documentació oficial en el centre de treball, pot sol·licitar documentació tant durant com posteriorment a la seva visita, pot treure còpies o mostres de la documentació sol·licitada, etc. Si no es disposa de la documentació requerida al centre de treball, es pot sol·licitar a l’inspector que concedeixi un termini per aportar-la. Ara bé, hi ha documents que obligatòriament han de ser al centre de treball, com per exemple, el registre de jornada (no aportar aquesta documentació al moment és motiu de sanció). Cal tenir clar que tot el que demana o sol·licita l’inspector ha d’estar dins del seu àmbit d’actuació. 

Què passa quan el centre de treball és un domicili particular?
L’inspector no pot entrar lliurement al centre de treball si aquest és el domicili particular de l’empresari. En aquest cas serà imprescindible el consentiment d’aquest o una autorització judicial.

Què passa si l’empresari no es troba a l’empresa en el moment que ve l’inspector de treball?
Si l’empresari no es troba en el centre de treball en el moment de la visita, l’actuació inspectora prosseguirà igualment. De fet, l’inspector pot ser atès per qualsevol persona de l’empresa (encarregats, treballadors, etc.). Per tant, és molt important que l’empresa elabori un protocol d’actuació per a que els treballadors sàpiguen com actuar davant d’una inspecció de treball si l’empresari no hi és. Pensem que si no es permet a l’inspector l’entrada al centre de treball l’empresa pot rebre una sanció, encara que l’empresari no hi sigui i hagin estat els treballadors els que li han denegat l’accés.

Per tots aquests motius és molt important que l’empresa col·labori al màxim per tal que l’actuació inspectora vagi el millor possible.

Un cop acabada la visita, l’inspector estendrà una diligència on farà constar la seva visita i, si ho considera convenient, la citació a una compareixença a les dependències d’inspecció de treball.


Lluïsa Miquel

[email protected]
Responsable departament laboral Tax Olot

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}