El passat 17 de gener de 2019 va ser publicada al BOE  la resolució de la Direcció General de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual del Control Tributari i Duaner del 2019. La principal novetat del Pla Anual del 2019 és que la Inspecció posarà especial atenció en les societats inactives “fantasma”; és a dir, en aquelles empreses que normalment passen desapercebudes per sota del radar de la Inspecció per la seva ─aparentment─ inexistent o baixa activitat.

Per a realitzar aquest control d’una forma eficaç, l’Agència Tributària distingeix entre les societats que considera “de risc” d’aquelles que estan abandonades i haurien de ser donades de baixa registral. 

Pel que fa les societats inactives “abandonades”, Hisenda portarà a terme una campanya la finalitat de la qual serà identificar aquestes societats “abandonades”, revocar els seus NIFS i tancar el full registral del Registre Mercantil. 
La revocació del NIF suposa, a més del tancament del full registral, la baixa d’operadors intracomunitaris i en el REDEME, així com la impossibilitat de realitzar operacions bancàries i obtenir el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries.

Amb aquesta mesura, el què l’Agència Tributària aconseguirà és: depurar els censos, de forma que només aquelles societats que realment intervinguin en el món comercial o econòmic mantinguin la seva vida juridicofiscal; impedirà que aquestes societats puguin realitzar operacions i deixin de ser un grup de risc per a l’Administració i, en conseqüència, aconseguirà una correcta gestió dels recursos que l’Agència Tributària utilitza per dur a terme el control tributari, per centrar-se en les altres entitats (és a dir, en les que realment tinguin activitat o que siguin “de risc”).

I és que la Direcció General de l’Agència Tributària reconeix en l’apartat II. E.3. de la resolució que ha publicat que, tot i considerant que una part d’aquestes societats inactives de fet (és a dir, les que han estat “abandonades”) són nombroses, també existeix un altre col·lectiu “de risc”, al seu parer, força nombrós també, de petites societats comercials o industrials que són empresaris qualitativament avançats que no poden deixar de ser objecte de control.  En aquest sentit, l’Administració sospita que una part d’aquestes entitats ─i especialment les més petites─ amaguen realment activitats o negocis no declarats perquè s’estarien duent a terme activitat a través d’altres societats per part dels mateixos socis o mitjançant activitats no declarades (és el què  alguns anomenen “societats fantasma”). 

En relació a aquestes societats, l’Agència Tributària ha dissenyat un pla d’actuació conjunta de les àrees d’Inspecció i Gestió per perseguir i enxampar aquestes activitats que amaguen veritables fraus, dels quals són els principals perjudicats la mateixa Agència Tributària i altres creditors. En aquest sentit, la Direcció General de l’Agència Tributària en la resolució afirma que  “les tècniques d’ocultació del patrimoni creant aparences d’insolvència, han anat refinant-se al llarg del temps (...)” i indica que realitzarà un “seguiment d’insolvències aparents (...)”.

En definitiva,  si sou socis d’una entitat inactiva, heu de saber que, per a l’exercici 2019 la vostra societat estarà en el punt de mira d’una o altra manera, ja que “(...) els plans específics de l’àrea de Gestió, amb els plans de visites que anualment es realitzen per part d’Inspecció Tributària, inclouran un mòdul de control i verificació censal que asseguraran la correcció de les dades declarades en relació als epígrafs d’activitats, socis i partícips, administradors, domicilis d’activitat, etc.”.

CONSELLS PER EVITAR LA REVOCACIÓ DEL NIF:

En cas que vulgueu evitar la revocació del NIF d’una societat inactiva de fet (“abandonada”), però us interessi mantenir-la amb potencial operatiu, estigueu alerta i procureu no incórrer en cap de les circumstàncies en què Hisenda podria revocar-ne el NIF; entre d’altres:
-    Quan no s’hagi presentat l’impost sobre societats de la companyia durant tres exercicis seguits.
-    Quan els dèbits tributaris de l’entitat amb Hisenda hagin estat declarats fallits.
-    Quan la societat hagi estat constituïda sense que dintre del termini de tres mesos des de la sol·licitud del NIF s’iniciï l’activitat econòmica ni es realitzin actes preparatoris.


La revocació del NIF no és automàtica. Primer, Hisenda ha de donar audiència a la societat per a què en deu dies a partir de la notificació es puguin presentar al·legacions, i després la revocació ha de ser publicada al BOE.

Si sou socis d’una societat inactiva, assegureu-vos que no us trobeu en cap dels supòsits que permet la revocació del NIF i que esteu en disposició de rebre les notificacions electròniques d’Hisenda.
 

Damaris Resina
[email protected]
Departament fiscal TAX Barcelona

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}