La gestió d’una empresa va lligada al risc. La seva evolució i els seus resultats depenen de l’entorn econòmic global, de la zona geogràfica més propera i d’un munt de circumstàncies i persones o entitats: clients, proveïdors, empleats, directius, administradors, socis, col·laboradors, competència, entitats financeres, administracions públiques (locals, autonòmiques o estatals). Davant de tota aquesta allau d’elements és bàsic i és lògic pensar que hem de cobrir-nos davant del major nombre possible de contingències. 

La identificació de les amenaces a les quals l’empresa s’enfronta i la quantificació dels capitals pels quals cal cobrir-se són els principals objectius d’allò que coneixem com la gerència de riscos

Hem de conèixer les responsabilitats a què, en cas d’accident o mala praxi, podem enfrontar-nos: des d’un vessant civil o professional

També hem de cobrir el valor del patrimoni, ja sigui d’immobles (edificacions i instal·lacions) o bé del mobiliari o aixovar empresarial, en general, i les existències (tenint-ne en compte el canvi constant i l’estacionalitat que, sovint, existeix). Els fenòmens meteorològics, en primer lloc, però també els incendis o robatoris, són els casos més habituals davant dels quals cal que ens protegim. És crític no oblidar cobrir la pèrdua de beneficis; és a dir, tenir dret a la indemnització que compensi l’aturada, total o parcial, de forma temporal, que les causes esmentades puguin provocar.

La defensa jurídica en l’àmbit tributari o laboral, és un altre flanc a cobrir. 

També caldrà valorar, per protegir-nos del risc d’impagament per part de clients, la contractació d’una pòlissa que asseguri el crèdit atorgat als nostres compradors.

Es requereix el coneixement previ i l’estudi a fons de la realitat tant de l’activitat empresarial com de les oficines, magatzems i altres espais en què es porta a terme, a més del seguiment, ja que el canvi, en el món que coneixem, és continu.   

La protecció de directius i administradors (D&O, Directors and Officers, en terminologia anglesa), en un entorn en què la recerca de responsabilitat, a títol personal, en l’àmbit civil però especialment en el penal, és cada dia més important i rellevant. És el cas d’hipotètiques situacions d’assetjament o d’accident en l’esfera de les relacions laborals o ─en un entorn totalment diferent─ en matèria mediambiental.

Per acabar, cal fer esment dels riscos cibernètics que poden acabar amb la pèrdua d’informació, temporal o permanent, vinculades a clients, personal, processos interns (més o menys bàsica, important o crítica ─perquè ens hagin encriptat els arxius─) i la publicació, provocada per un accés no autoritzat a la xarxa, de dades personals protegides per la legislació. Aquestes contingències poden comportar la paralització de l’activitat o una forta inversió per restituir la bona imatge de la societat o activitat mercantil.

Com a conclusió, podem dir que si tenim política de màrqueting, comercial i vendes, financera i recursos humans, també cal definir i portar a terme una bona gerència de riscos i, com en la resta d’àmbits i àrees, cal envoltar-se i comptar amb l’opinió d’aquells professionals capacitats, formats i experimentats que poden ajudar-nos.  


Esther Arnau
[email protected] 
Directora de la corredoria d’assegurances de TAX Figueres

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}