A poques setmanes de la data prevista per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, és difícil predir com es produirà aquest fet, i tots els escenaris semblen possibles. Ja d’entrada és difícil concretar la forma del verb, en futur o en condicional. 

Un altre tema seran (o serien) les conseqüències econòmiques futures resultants, perquè ningú dubta que el Brexit comporta efectes negatius per a ambdues parts, amb independència, repeteixo, de quin sigui l’escenari final.  

Centrant-nos en la fiscalitat, és indubtable que el Brexit tindrà efectes, tant des del punt de vista de la imposició directa com indirecta. 

Així, en la directa, la sortida del Regne Unit de la UE implicarà que es deixin d’aplicar les directives comunitàries i que s’apliqui un conveni per evitar la doble imposició. Aquest preveu, entre d’altres situacions, la no tributació a l’origen dels pagaments d’interessos i cànons i dels dividends sempre que la participació a la filial sigui superior al 10%.

A més, el tipus de gravamen general aplicable als no residents deixarà de ser el 19% comunitari, i passarà a ser del 24%, sobre l’import brut, ja que les despeses no seran deduïbles ─a no ser que hi hagi un establiment permanent a Espanya─.  

Pel que fa a la imposició indirecta, tindrà un impacte directe en els intercanvis de mercaderies entre ambdós territoris, que deixaran de tenir la consideració d’operacions intracomunitàries i que passaran a ser considerades operacions de comerç exterior (importacions/exportacions), cosa que significa deixar d’existir la neutralitat en IVA, de tal manera que els intercanvis de mercaderies quedarien subjectes a la imposició de mesures aranzelàries. 

Es important ressenyar que, a més, aquests intercanvis es veuran afectats pels anomenats controls a la frontera (fiscals i no fiscals); entre d’altres: sanitaris, farmacèutics, fitosanitaris o veterinaris, cosa que suposarà un augment en les despeses logístiques. 

Aquest efecte, a més, s’accentua si l’apliquem a béns subjectes als impostos especials: per exemple el tabac, els hidrocarburs o l’alcohol, que estaran subjectes a tributació al país de destí, sense poder aplicar el règim suspensiu que permet diferir la tributació fins al moment en què té lloc el consum dels béns esmentats. 

Per si no n’hi hagués prou, en l’àmbit de l’impost sobre el valor afegit, cal apuntar els dubtes que se susciten en matèria de devolució de les quotes de l’impost suportades en un o altre territori pels empresaris o professionals no establerts. 

En definitiva, existeixen àrees que han de ser objecte d’anàlisi i avaluació per part de totes les empreses afectades. A TAX recomanem avaluar la cadena  de subministrament i valor, l’operativa i els procediments interns en vigor i analitzar les àrees que es poden veure afectades pel Brexit, sigui quin sigui el desenllaç final. 


Jordi Llach
[email protected] 
Soci Director de TAX – Economista - Gestor Administratiu – Expert Comptable Acreditat

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}