El passat 12 de març es va publicar al BOE el Reial decret llei 8/2019 de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball. 

S’hi obliga ─a partir del 12 de maig del 2019─ a totes les empreses, independentment de la seva mida, a registrar diàriament les jornades dels seus treballadors sense distinció: indefinits o temporals, a temps parcial o complet; establint l’horari concret d’inici i de fi de la jornada laboral. Això suposa una novetat respecte a la normativa anterior, que només obligava els treballadors amb contracte a temps parcial o els empleats que realitzessin hores extraordinàries. 

Per a aquells treballadors que prestin els seus serveis fora del centre de treball habitual o estiguin desplaçats també és obligatori el registre diari de la seva jornada, i per als teletreballadors o els que treballen des del seu domicili també és obligatori. 

Respecte a la manera de portar a terme aquest registre, serà acordada mitjançant negociació col·lectiva o acord d’empresa, o si no n’hi ha, serà l’empresari qui decideixi com implantar-ho, prèvia consulta amb els representants legals dels treballadors, en cas que n’hi hagi. Cal destacar que els convenis col·lectius sectorials podran concretar, tenint en compte la singularitat de cada activitat, la manera de procedir pel registre horari.  

Per tant, a falta de regulació en conveni col·lectiu, el sistema utilitzat pel registre podrà ser el que cada empresa decideixi que és el més adequat a les seves necessitats i pressupost, des d’un full senzill on cada treballador apunti diàriament la seva hora d’entrada i sortida, fins a sistemes més complexos com una màquina de fitxar amb targeta, per empremta, identificació biomètrica, o aplicacions informàtiques, de telèfon mòbil, online i un llarg etcètera. Però, sempre, el sistema utilitzat pel registre haurà de ser fiable i segur; això vol dir que no permeti la manipulació o alteració de les dades registrades.

Cal destacar l’obligació de l’empresa de conservar els registres de cada un dels treballadors durant, almenys, quatre anys i que hauran de romandre en tot moment a disposició dels treballadors, dels representants legals d’aquests i de la Inspecció de Treball en el centre de treball. 

Continua en vigor, a efectes del còmput d’hores extraordinàries, el registre diari, la totalització mensual i l’entrega d’una còpia al treballador. 

Per acabar, la transgressió de les normes en matèria de registre de la jornada es considera una infracció greu sancionada amb multes de fins a 6.250 euros. 

Iker Izquierdo 
[email protected] 
responsable departament laboral de TAX Burgos

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}