En un món global com el que ens trobem, la freqüència amb què les persones passen per diferents empreses durant el transcurs de la seva vida laboral és cada vegada més alt. Per tant, és de vital importància preservar el coneixement i la informació confidencial de l’empresa, sobretot la que a nivell competitiu sigui sensible.

No són poques les vegades que un comercial s’ha endut la base de dades de clients de l’empresa i l’ha utilitzat en benefici propi o d’un altra empresa, o els casos en què un tècnic s’ha apropiat d’informació valuosa d’investigació i desenvolupament de l’empresa o un directiu s’ha fet seus els plans estratègics de l’empresa, de manera que és especialment important que les empreses posin els mitjans adequats i que estan al seu abast per evitar que succeeixin aquestes situacions.

Tenim diferents mitjans per protegir l’empresa, com poden ser un pacte de confidencialitat, un pacte de no competència i ara, a més a més, una nova legislació que regula els secrets empresarials. És a dir, tenim les eines idònies però s’han d’utilitzar de manera correcta per a una protecció òptima.

Sovint les empreses tenen contractes laborals de fa molt temps, amb clàusules amb un contingut molt bàsic i que no s’han modificat ni actualitzat al llarg del temps amb el creixement de l’empleat dins de l’empresa. Això implica que, per exemple, treballadors que han anat ascendint dins de l’empresa i que actualment ostenten càrrecs de més responsabilitat o que, simplement, tenen accés a informació rellevant, els seus contractes no incloguin les clàusules i pactes que protegeixin la informació sensible de l’empresa. Per això, tan important és renegociar les condicions de treball, com actualitzar els contractes en si i utilitzar les eines de què disposem de manera correcta. 

Una causa més de la situació exposada la trobem en la mateixa evolució tecnològica, que ha facilitat l’accés a molta més informació a les persones que formen part de l’empresa.

A principis del 2019, i com a resultat de la transposició de la directiva europea UE 2016/943, l’Estat espanyol ha aprovat la Llei de secrets empresarials, la qual té com a principal objectiu  preservar tota la informació o el coneixement tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer de caràcter confidencial de l’empresa. 

Els motius d’aquesta regulació a nivell europeu i ara, també, a nivell estatal, és dotar les empreses de noves eines de protecció enfront de la competència deslleial, i així incentivar la innovació i el desenvolupament de nous coneixements per part d’aquelles empreses que vulguin diferenciar-se en el mercat o tenir un avantatge davant de la resta de competidors, millorant així la competitivitat empresarial.

La mateixa llei de secrets empresarials estableix que aquesta informació a protegir ha de reunir tres característiques: ser secreta, tenir valor comercial (real o potencial) i haver estat objecte de mesures raonables per mantenir-la en secret.

Per tant, el primer que ha de fer l’empresa és identificar el que considera que és informació sensible o transcendent a nivell competitiu, per poder prendre les mesures adequades. 

Hem de tenir en compte que queda exclòs d’aquest àmbit el coneixement adquirit per l’empleat en el seu lloc de treball, és a dir,  l’experiència, així com aquella informació que és coneguda per tothom i que l’empresa ha divulgat sense prendre cap mesura i a la qual no s’ha donat valor. De manera que és de vital importància que l’empresa, primer, identifiqui quins són els seus secrets empresarials i adopti les mesures adequades, com podrien ser establir claus d’accés o restriccions a la informació, entre d’altres.

Per tant, us convidem a reflexionar sobre els secrets empresarials de la vostra empresa per identificar-los i valorar-los i adoptar les mesures oportunes per protegir-los adequadament, ja que són valors dels més importants de les empreses.

 

Helena Martínez
[email protected]
Sòcia-directora de TAX 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}