"Crec que no són conscients de l’eina que tenen a mà”, aquesta va ser la conclusió a la qual va arribar l’anterior titular del Jutjat de Primera Instància 50 de Barcelona, quan es va referir a la Llei de la segona oportunitat

Advocada exercent i amb una estima incondicional a la professió, sempre he defensat que la finalitat última del legislador és la de vetllar pel bé comú. No obstant això, cada vegada es fa més pronunciada la distància que hi ha entre l’evolució de la societat i les normes i lleis que hi romanen. A la qual cosa s’han d’afegir els canvis constants de criteri ─doctrinals i jurisprudencials─ dels nostre jutjats i tribunals, els quals intenten dotar de noves interpretacions la normativa vigent, per tal d’adaptar-les a les noves casuístiques socials.

I, aquesta “adaptació als temps” es va posar de manifest en l’àmbit concursal arran de la crisi econòmica que hem travessat.

Jo, que soc amant del dret concursal, mai no he acabat de trobar el sentit al concurs de persona física perquè, a diferència del concurs d’empresa que acaba amb la liquidació i extinció de la societat, la persona física continua. No s’extingeix ni desapareix. Per tant, a la pràctica, una vegada finalitzava el concurs de la persona física, aquesta tornava a rebre les reclamacions i execucions dels seus creditors. De poca cosa havia servit el concurs. 

És en aquest escenari on entren en joc els ─fins ara abandonats─ mecanismes de la Segona Oportunitat que, per sort, ja comencen a estar en boca de tothom.  I és que el nom de la llei no podia ser més encertat, ja que el resultat que s’aconsegueix fent ús d’aquesta llei no pot ser un altre que l’aconseguir, realment, una segona oportunitat. Un tornar a començar. Per a alguns, fins i tot una segona vida. Per què? Perquè s’acaba exonerant el deutor de pagar tot el passiu i tots els deutes que existeixen.

A qui va dirigit? A tota persona física i a emprenedors o autònoms que tinguin més deutes que béns en propietat. És a dir, és aplicable en aquells supòsits en els quals es deu més del que es té, en què el passiu supera l’actiu. En altres paraules, en aquells supòsits en què s’està en situació d’insolvència o es preveu una futura dificultat de tresoreria i patrimonial.

Funciona? Sí, funciona. És la llei que ofereix més garanties i de la qual ja s’han pogut  beneficiar molts afectats.

Els avantatges que s’aconsegueixen fent ús dels mecanismes de la Segona Oportunitat són: 

  • Possibilitat de negociar un acord extrajudicial de pagaments prèviament a presentar la demanda de concurs, amb la finalitat d’intentar arribar a un acord de pagaments amb els creditors.
  • En cas de no aconseguir-se un acord de pagaments es presenta la demanda de concurs, la qual cosa suposa la suspensió i paralització de totes les reclamacions que s’han rebut dels creditors, siguin proveïdors, bancs, fins i tot el crèdit públic d’Hisenda i Seguretat Social.
  • El procediment concursal dura pocs mesos, atès que s’eliminen diverses fases del concurs que sí que existirien en el de persona jurídica. 
  • Se salva l’habitatge habitual del deutor. 
  • S’elabora un pla de pagaments en atenció a la capacitat econòmica de cada persona, i esperes i quitaments; aquests últims, en alguns casos, han estat del 95% i han estat acceptats pel jutjat. 
  • Complert el termini indicat en el pla de pagaments, que no podrà ser superior a 5 anys, se sol·licita acollir-se al Benefici d’Exoneració del Passiu Insatisfet respecte de TOTS els deutes, que també engloben Hisenda i Seguretat Social, encara que hi hagi certa discrepància al respecte per part, òbviament, del crèdit públic. Si bé els jutjats mercantils de Barcelona estimen que també s’exoneri el crèdit públic.
  • I així és com es torna a començar. Sense deutes amb ningú.

Des de TAX som conscients de la dificultat que suposa per a un mateix, empresari o no, detectar i determinar que s’està en situació d’insolvència. Per això, us animem a posar-vos en les nostres mans davant la mínima dificultat econòmica en què us trobeu. Quan vegeu tots els beneficis que ofereix la Llei de la segona oportunitat, pensareu: per què no ho he fet abans?


Mònica Batalla
[email protected]
Advocada Responsable de les Àrees de Dret Processal i Concursal de TAX LEGAL BARCELONA

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}