La situació econòmica actual ha provocat la necessitat d’un canvi d’enfocament dels informes d’auditoria. Aquest nou enfocament, que explicarem en aquest article, permetrà als usuaris disposar d’informació més significativa i els ajudarà i farà possible prendre millors decisions per a realitzar operacions amb la societat auditada.
Tal i com estableix la Llei 25/2015 d’auditoria de comptes, l’auditoria és l’activitat que, mitjançant determinades tècniques de revisió, té per objectiu l’emissió d’un informe sobre la fiabilitat de la informació econòmica financera auditada. 

La resolució del 23 de desembre de 2016 de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes publica la modificació de determinades normes tècniques d’auditoria (BOE 31 de desembre del 2016). Aquesta resolució modifica l’informe d’auditoria i suposa canvis rellevants en la manera de treballar i documentar l’auditoria. L’objectiu que es persegueix amb aquest gran canvi és millorar el valor comunicatiu i la rellevància de l’informe d’auditoria.

El nou informe d’auditoria està format de les següents parts:

 • Títol i destinatari: S’ha de deixar clar que es tracta d’un auditor independent i els destinataris són les persones físiques o jurídiques que encarreguen el treball i a qui va destinat (normalment, els accionistes o socis).
 • Opinió: primer s’identifica quins estats financers s’han auditat, de què es componen i a quin període corresponen. A la segona part és on l’auditor expressa si la seva opinió és modificada o no modificada.
 • Fonament de la opinió: s’especifica que l’auditoria s’ha realitzat segons la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes. També es posa de manifest que l’auditor és independent de l’entitat i s’indica el paràgraf on s’explica la responsabilitat de l’auditor. Es manifesta si hi ha una base suficient i adequada per a la opinió.
 • Empresa en funcionament: Només quan sigui aplicable.
 • Qüestions clau de l’autoria/Aspectes més rellevants de l’auditoria (Novetat!): es descriuran aquells aspectes que, segons el judici professional de l’auditor han estat considerats com els riscos d’incorrecció material més significatius de l’auditoria dels comptes anuals del període actual. Es comentarà que aquests riscos han estat tractats en el context de l’auditoria en el conjunt, en la formació de l’opinió i que no expressen una opinió separada sobres aquests riscos.
 • Altra informació: informe de gestió; la responsabilitat de l’auditor consisteix a avaluar la concordança comptable i el contingut conforme a la normativa aplicable.
 • Responsabilitat dels administradors: pretén deixar molt clar als usuaris quina és la responsabilitat dels administradors per diferenciar-la de la responsabilitat dels auditors.
 • Responsabilitat de l’auditor en relació a l’autoria de comptes anuals: s’especifica que l’objectiu de l’auditor és obtenir una seguretat raonable i emetre l’informe. Una seguretat raonable no significa una garantia per detectar totes les incorreccions materials existents.
 • Informe sobre altres requeriments legals i reglamentaris
 • Nom, número del ROAC, firma i direcció de l’auditor
 • Data de l’informe d’auditoria

Aquestes són les principals modificacions que es poden trobar en els informes d’auditoria. Faltarà veure ara l’efecte que provoquen i com hi reaccionen els usuaris. Servirà la informació addicional adjuntada? O, per contra, serà necessari introduir-hi més dades? En qualsevol cas, l’objectiu és adaptar-se a l’evolució de la societat, que cada vegada exigeix tenir més accés a la informació. 

 

Olga Porterias
[email protected]
Auditora de TAX Economistes i Advocats

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}