Fins al passat mes de novembre, suposava una decisió irrevocable per als contribuents optar per presentar la declaració sobre l’impost de la renda de les persones físiques  de forma conjunta o individual.

Recordem que la tributació conjunta és una opció alternativa a la tributació individual, la qual pot exercitar el contribuent amb les persones integrants de la mateixa unitat familiar, sempre que tots els seus membres siguin també contribuents de l’impost. Aquesta opció es planteja cada any, és a dir, la tributació no quedarà condicionada per l’elecció en exercicis previs, i es podrà decidir cada any, segons els rendiments obtinguts, quin és l’escenari mis avantatjós. Cal tenir molt en compte que un cop exercitada l’opció i escollida la forma de tributació, només es pot canviar durant el període establert per presentar la declaració de la renda; desprès, ja no està permès.

Per fi, un tribunal flexibilitza aquest criteri adoptat per l’Administració i el Tribunal Econòmic Administratiu Regional (TEAR) que s’aplicava. En concret, ha estat el Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó en la seva sentència 1077/2018 de 28 de novembre de 2018.

En la referida sentència es resol que es pugui modificar aquesta opció quan, posteriorment a haver-la presentat, es produeixin canvis o fets objectius dels quals no es podia tenir constància en el moment de fer la declaració, sempre i quan això es pugui acreditar davant l’Administració.

El fet objecte d’anàlisi a la sentència és molt comú: es tractava d’una parella que va presentar la declaració de forma conjunta amb la informació de la qual disposava en el període establert per a presentar la declaració. Més tard, van rebre el cobrament d’uns endarreriments procedents de rendiments del treball els quals obliguen el contribuent a presentar una declaració complementària de l’IRPF de l’exercici en el qual s’havien d’haver rebut originàriament. El nou resultat de la declaració, un cop afegits aquests endarreriments cobrats, resultava ser més favorable aplicant ara la tributació individual que no pas la conjunta, i per això van presentar la complementària canviant aquesta opció fora del període establert.  Posteriorment, la parella va rebre una liquidació de l’Administració per no procedir correctament amb la declaració i ells van decidir recórrer-la. Finalment, sense haver tingut èxit ni amb l’Administració ni amb el Tribunal Econòmic Administratiu Regional, el TSJCyL va considerar provat que es tractava d’un canvi en les circumstàncies objectives alienes als interessats, fet que va permetre revocar l’opció de tributació fora del termini preestablert i va crear jurisprudència al respecte. 

Probablement, i en primera instància, l’Administració no admetrà directament l’aplicació d’aquest nou criteri, però el contribuent podrà recórrer-ho invocant la referida sentència al seu favor.

 

Estefania García
[email protected]    
Departament fiscal de TAX Barcelona

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}