El Reial decret llei 28/2018 del 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d’ocupació conté diverses mesures que afecten els autònoms en aquest exercici 2019.

 

Quins són els canvis més rellevants?

1. Tipus de cotització i cobertures socials
Des del dia 1 de gener del 2019, els treballadors autònoms hauran de cotitzar de manera obligatòria  i en els percentatges establerts per  les següents cobertures: 
Cobertura                                    2019
Contingències comunes               28,3%
Contingències professionals         0,9%
Cessament d'activitat                   0,7%
Formació Professional                  0,1%
Total                                           30%

  • L’increment del tipus de cotització serà progressiu durant els anys propers. El 2020 serà el 30,3%, el 2021 el 30,6 i el 2022 el 31%.

Cal dir que la inclusió de noves cobertures socials facilitarà a l’autònom:

  • Deixar de pagar la quota d’autònoms a partir del segon mes de baixa per incapacitat temporal i fins al moment d’emissió de l’alta mèdica.
  • Cobrar la prestació per accident de treball o malaltia professional des del primer dia en què estigui de baixa.
  • Accedir a la formació contínua.
  • Major accés a la prestació per cessament d’activitat i augment de la durada de la mateixa de 12 a 24 mesos.

 

2. Imports bases de cotització i quotes

Persona Física:
Base mínima: 944,40€ mensuals (increment de l’1,25%)
Quota mínima: 283,32€/mes

Autònoms societaris i autònoms amb més de 10 treballadors:
Base mínima: 1.214,10€ (increment de l’1,25%)
Quota mínima: 364,23€/mes

  • S’estableix una base màxima de cotització de 4.070,10€/mes --> Quota màxima de 1.221,03€/mes.

 

3. Obligació de cobertura de contingències amb mútua.
Els treballadors autònoms, hauran de formalitzar la cobertura d’acció protectora per incapacitat temporal, contingències professionals i cessament d’activitat amb la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social.

Disposaran de 3 mesos (fins al 30 de març del  2019) per tramitar-ho i amb efectes d’1 de juny.

 

4. Tarifa plana

Quota única mensual per un import de 60 euros durant els 12 primers mesos pels autònoms que hagin causat alta a partit del dia 1 de gener del 2019 i  que optin per la base mínima de cotització.


5. Maternitat

Les treballadores autònomes, dins dels 24 mesos posteriors a la baixa per maternitat, podran  tenir una tarifa plana de 60 euros durant un període de 12 mesos, sense la necessitat de causar baixa prèviament a la seva activitat. Cal dir que es podran beneficiar d’aquest import sempre i quan hagin optat per la base mínima de cotització.

 

6. Detecció dels “falsos autònoms”

S’estableixen mesures de control per part de la Inspecció de Treball per als falsos autònoms i empreses que els contractin. Es considera infracció greu i es sanciona amb una multa entre els 3.126€ i 10.000€.
Cal dir que aquesta situació es podrà donar quan es comuniqui una baixa  del treballador davant la Seguretat Social  i al mateix moment causi alta successiva al RETA.

 

Laura Castaño Valera
[email protected]
Responsable departament Laboral

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}