La Inspecció de Treball té entre les seves prioritats localitzar els errors més comuns que es cometen quan se celebra un contracte temporal, per així transformar la relació laboral en indefinida. Fins ara, les penalitzacions a les empreses per l’abús de la temporalitat s’apliquen en bloc, és adir, una sola sanció “agreujada pel nombre de treballadors, entre altres factors”. Amb la nova campanya d’Inspecció de Treball, passarà a ser una multa per cada treballador. Actualment la sanció pot ser de 6.250 euros per cada contracte efectuat en frau de llei.

Des de TAX, sabem que els contractes eventuals celebrats amb els teus treballadors són per cobrir realment una temporalitat, però és necessari saber on hem d’insistir en el moment de redactar un contracte eventual i quins punts hem de tenir en compte per afrontar una inspecció amb garanties.

Recordem que els contractes temporals únicament es poden utilitzar en els casos previstos per la llei; és a dir, existeixen casos concrets en què és possible celebrar un contracte temporal, però fora d’aquests casos i sense causa que ho justifiqui, es tractarà d’un contracte temporal en frau de llei, la conseqüència immediata de la qual cosa serà que haurà de ser considerat com un contracte indefinit.

En definitiva, podem concloure que molts dels contractes temporals poden ser considerats en frau de llei pels motius següents :     

  • Excedir el límit temporal establert per llei o contemplat en el conveni col·lectiu. 
  • En els contractes d’obra i servei, no indicar exactament l’obra o servei que es realitzarà o tractar-se de realitzar un servei dins de l’activitat normal de l’empresa. 
  • En els contractes eventuals, no identificar clarament l’eventualitat, el motiu pel qual es té un pic de feina que justifiqui la contractació temporal i no la contractació d’un treballador indefinit. 
  • En els contractes de substitució, no indicar el treballador substituït i la causa de la substitució.
  • No complir amb les formalitats del contracte, per exemple si no s’ha formalitzat el contracte per escrit. 

Com podem evitar la sanció?
Si la causa del contracte temporal no està ben justificada, és millor fer un contracte indefinit, que compta sempre amb un període de prova (en algun cas de fins a 12 mesos) i estalviar-nos aquestes despeses afegides o seguir jugant-nos la sanció de la Inspecció de Treball per tenir contractes fraudulents si no s’especifica correctament la causa i es pot demostrar de manera suficient. Actualment, la sanció pot ser de 6.250 euros per cada contracte efectuat en frau de llei. 

I si no em va bé el treballador o el negoci? Per a aquestes situacions hi ha el període de prova o l’acomiadament. Si l’empresa no va bé, es pot fer un acomiadament objectiu, la indemnització del qual és de 20 dies per any (1,67 dies per mes). I si ha passat el període de prova i l’empresa va bé, però no volem continuar amb el treballador, l’acomiadament improcedent ens costa 33 dies de salari per any (2,75 dies de salari per mes). 

També és bo de saber:
Un contracte temporal surt un 4,58% més car que un d’indefinit quant a despeses d’indemnització i cotització a la Seguretat Social. 
A més, cal tenir en compte que els contractes temporals suposen una major despesa de gestió i d’adaptació del treballador al seu lloc de treball i a les normes de l’empresa i quant a prevenció de riscos laborals: reconeixement mèdic, formació, EPI nous, etc., mentre que en els fixos o indefinits aquestes despeses s’amortitzen en més temps i s’aconsegueix una major integració del treballador a l’equip de l’empresa. 


Magda Bargalló
[email protected]
Responsable Departament Laboral de TAX Barcelona

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}