La primera instrucció o requeriment que rebem els assessors dels nostres clients és la de reduïr la càrrega impositiva. Però què hi entenem inclòs en aquesta definició? Hem de pensar tant en els pagaments a realitzar a les hisendes estatals, però també a les autonòmiques, sense oblidar, les locals i als organismes de la Seguretat Social. Aquesta diversitat d’administracions l’hem de tenir molt en compte. No hem de preocupar-nos, exclusivament, per la tributació que hem de realitzar pel concepte d’IRPF, Societats, IVA i Seguretat Social, (de forma periòdica; mensualment, en molts casos). Recordem, de forma ràpida, que l’Impost sobre Transmissions Patrimonials o de Donacions i Successions pot implicar també xifres i imports significatius (i la seva tasca de recaptació correspon a les Comunitats Autònomes). Als ajuntaments (per la via de les « Plusvàlues municipals » i els IBI’s) se’ls hi acaba, també, transferint xifres que no hem de menystenir, si tenim una visió que vagi més enllà d’un exercici concret. Podem concloure, per tant, que l’objectiu de reduïr la càrrega impositiva no l’hem de limitar a la Hisenda estatal i la Seguretat Social. Però siguent important no és el que més.

Allò més rellevant, a l’hora de gestionar l’àmbit fiscal i tributari i les cotitzacions d’una empresa, una persona o un grup és relacionar l’/les activitat/s que porta/en a terme i identificar les obligacions a complir. A partir d’aquí cal la valoració per concloure si és possible (o existeix la voluntat de) complir-les de forma rigorosa o, si pel contrari, es decideix assumir un determinat nivell de risc (que, òbviament, caldrà quantificar perque, en cap cas, en cas de comprovació o inspecció per part de les administracions la continuïtat del negoci es pogués veure compromesa). Pot semblar un discurs eteri o filosòfic però la pressió de les Administració Públiques (en els diferents àmbits) té un afany de recaptació que, massa sovint, posa a les empreses i les persones en situacions difícils, complicades, des d’una vessant econòmica i financera. Resumint: el primer i més important que hem de fer és comparar el que fem amb allò que hauríem de fer, amb aquestes diferències hauriem de quantificar les problemàtiques potencials (contingències) amb les que podríem trobar-nos. És assumible? Podem reduir aquestes xifres? Com? Aquest exercici cal realitzar-lo de forma periòdica. Si pensem en els conceptes d’auditoria fiscal o laboral el plantejament, de ben segur, ens semblarà molt més familiar.

Exemples de nous criteris, amb els que, fins ara, no ens havíem trobat i que han ocasionat contingències: exigir la prova de la necessitat d’una despesa per obtenir els ingressos d’una determinada activitat empresarial, amb la finalitat d’augmentar la base imposable i, per tant, la quantia a pagar en concepte d’’Impost sobre Societats.

Una altra situació que pot donar peu/motiu a liquidacions és la necessitat d’aportar els documents i els registres comptables que justifiquin les bases negatives de quina compensació volguem aplicar. Existeix la creença molt extesa de que les factures s’han de guardar 4 anys i aquest fet, juntament, amb la possibilitat de poder compensar bases imposables negatives sense restricció en el temps, pot originar problemes diversos. La deducció de l’IVA, en un 100 % i la correcta aplicació de la prorrata, quan hi ha diferents activitats, subjectes a règims diferents, és també font de liquidacions paral.leles.

Finalment, cal fer un seguiment continu, les empreses creixen o evolucionen i, per tant, realitzar un estudi anual (o check-list, si volem dir-ho d’una altra manera) de les mateixes és crític, fonamental i imprescindible. A més, la normativa, a tots nivells, no deixa de canviar. També ho fan els criteris que aplica l’Administració i la jurisprudència que, a favor o en contra, es va publicant. Quan parlem de seguiment estem parlant de reunions periòdiques, en les que, més enllà del dia a dia, es posin sobre la taula projectes i previsions per poder, des de la vessant de l’assessor d’empresa, optimitzar riscos i costos, minimitzant els aspectes negatius i maximitzant allò que sigui positiu. A TAX Economistes i Advocats les anomenem reunions calendaritzades.

Francesc Pérez
[email protected] 
Soci-Director de TAX

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}