El Tribunal Suprem, en una sentència recent (164/2018) en resposta a un recurs de cassació de data 5 de febrer, contradiu la posició d’Hisenda a la consulta vinculant V0710-05 i atorga un termini de fins a quatre anys per tal que el subjecte passiu pugui emetre factura rectificativa. 

El recurs de cassació va ser interposat per la mercantil PRASA i els fets als quals es refereix tenen el seu origen en la venda d’unes parcel•les propietat de la societat MARE NOSTRUM a PRASA per un preu determinat. 

No obstant això, a la mateixa escriptura de compravenda s’acordava que, en funció del resultat definitiu del futur POUM de l’ajuntament establint major o menor edificabilitat de les parcel•les, el preu inicial es rectificaria segons allò pactat. 

El pla definitiu de l’ajuntament va reduir els metres quadrats edificables previstos en un primer moment i MARE NOSTRUM va procedir a emetre una factura rectificativa a PRASA. 

Ara bé, la factura rectificativa es va emetre havent passat més d’un any de la publicació del pla urbanístic i PRASA interpreta que no pot acceptar-la d’acord amb el que dicta la norma (art. 89.5 paràgraf 3r b) de la llei de l’IVA i la interpretació que en realitza la DGT, perquè acabaria suposant un enriquiment injust de l’Administració, ja que MARE NOSTRUM estaria obligada a ingressar l’IVA mentre que PRASA no se’l podria deduir. 

La sentència del TS acaba desestimant la pretensió de PRASA i consolida així la interpretació que el termini per a rectificar l’operació és de quatre anys des que va ser meritada o bé des del fet que va motivar que es rectifiqués. 

Cal tenir en compte que, en el cas que la rectificació suposi una reducció de l’IVA repercutit ja ingressat prèviament, l’empresa podrà optar per actuar de dues maneres: 

  1. Regularitzar la situació tributària mitjançant declaració-liquidació (en el termini d’un any) i reintegrar al destinatari de l’operació l’import de les quotes repercutides en excés. 
  2. Iniciar un procediment de sol•licitud d’ingressos indeguts (disposa de quatre anys des de l’emissió de la factura rectificativa). En aquest cas, l’import es torna al destinatari de l’operació (article 14 del R.D. 520/2005). 

També assenyala la sentència, i és important ressaltar-ho, que la restricció a un any del dret a repercutir les quotes d’IVA (art. 88.4 de la llei de l’IVA) no fa referència a la rectificació de quotes a l’alça ja repercutides amb anterioritat. 

 

Juli Blasco
[email protected]
Fiscalista TAX BARCELONA Passeig de Gràcia

 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?