Els empresaris ens trobem moltes vegades que aplicar tota la normativa a les nostres empreses és un handicap important, ja que van canviant els criteris, la interpretació i la legislació. Un dels temes que més controvèrsies ha generat són les remuneracions dels empresaris; per una banda, per les seves funcions com a membres de l’òrgan d’administració, i per l’altra, per les seves funcions directives i executives per a complir les diferents normatives i poder així beneficiar-se de reduccions, exempcions i deduccions. 

Per exemple, són importants els requisits que s’estableixen per a les funcions directives en el cas de l’impost sobre successions per tal d’aplicar les reduccions corresponents. 

Però establir correctament les remuneracions per les funcions de direcció i gerència també té la seva importància de cara a complir els requisits per aconseguir l’exempció de les participacions socials en l’impost sobre el patrimoni i que, a la vegada, la despesa de la remuneració de l’òrgan d’administració, així com les remuneracions per les funcions executives dels seus membres, siguin deduïbles en l’impost sobre societats. 

Per tot això és important valorar periòdicament si es compleixen els requisits establerts en cada moment, ja que aquests van canviant. 

L’últim canvi interpretatiu l’ha establert la sentència del Tribunal Suprem núm. 98/2018, de 26 de febrer, la qual, en contra del criteri majoritàriament assumit, considera que les normes de remuneració de l’article 127 LSC s’apliquen a tots els administradors i, acumuladament, als administradors executius se’ls apliquen també les de l’article 249 LSC. De manera que tot el sistema de remuneració de l’òrgan d’administració ha de figurar en els estatuts socials i qui controla la remuneració dels membres de l’òrgan d’administració, tant per les seves funcions executives com per ser membre de l’òrgan d’administració, és la Junta de Socis. 

Per tot això, és important actuar de manera diligent i que la Junta General de Socis, abans del pagament de retribucions dels membres de l’òrgan d’administració, les aprovi i ratifiqui les de l’exercici anterior, establint el que es retribueix per les funcions executives i les remuneracions per ser membre de l’òrgan d’administració o Consell delegat, procedint a legalitzar totes les actes corresponents. Així com revisar que els estatuts de la societat són concordes amb la realitat de l’empresa i es disposa dels contractes oportuns per a complir amb tots els requisits i normes. 

 

Helena Martínez
[email protected]
Sòcia Directora de TAX Olot

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?