Recentment hem passat la campanya per a les confeccions i presentacions de les declaracions de Renda i Patrimoni de l’any passat.

Massa sovint ens trobem que les repercussions de les circumstàncies tributàries que afecten  cada persona se solen evidenciar en aquest moment, quan ja no podem fer-hi res, ja que l’any al qual es refereix la declaració ha passat fa uns mesos. És a dir, ens trobem amb una manca de planificació de la majoria de clients, per molt que nosaltres intentem evitar-la a través de les informacions que periòdicament els anem enviant. Ja se sap que els clients en general solen estar massa “marcats” pel dia a dia i difícilment paren gaire atenció a les informacions que els “podrien” afectar... l’any següent. De fet, a nosaltres també ens pot passar.

Ja queden força lluny aquells temps en què, cap a finals d’any, sortien un bon grapat de mesures econòmiques, especialment productes d’inversió, amb avantatges fiscals que molta gent estava esperant per tal de reduir la tributació de la renda. Igualment, a través de la llei de Pressupostos Generals de l’Estat, s’anunciaven tota una sèrie de modificacions tributàries amb la finalitat d’estimular l’economia i que representaven estalvis tributaris per als contribuents. De tot allò, avui dia en queda ben poca cosa, i les desgravacions que es poden fer a finals d’any han quedat pràcticament limitades a les aportacions als plans de pensions que les entitats financeres i d’assegurances ja s’ocupen de “recordar-nos”.

Aquesta manca d’opcions a final d’any a la qual estàvem acostumats ha fet que la planificació, poca o molta que es pogués fer com a mínim abans d’acabar l’any, hagi pràcticament desaparegut. Si no hi ha res per desgravar, si no hi ha productes per invertir amb ofertes fiscals, doncs no hi ha res a planificar.

Però això no és així, i és quan fem la declaració que ens adonem que s’han fet aportacions a plans de pensions per part del cònjuge que no té ingressos o prou base per aprofitar el benefici fiscal; que la majoria d’edat d’un descendent, el fet de que pugui tenir ingressos per algun treball esporàdic, n’impedeix la deducció; que hi ha bases fiscals pendents de compensar d’anys anteriors i que haguéssim pogut fer operacions de carteres d’accions que ens poden convenir per aprofitar crèdits fiscals; com ens afecten les reformes en immobles que tenim llogats... i podríem anar seguint tot el que comentem en el moment de fer la declaració de renda o patrimoni i que ja no podem fer en aquell moment, perquè ho haguéssim hagut de fer abans d’acabar l’any. Això és falta de planificació.

Nosaltres, com a assessors, podem ser una mica més proactius informant els clients; naturalment, no són tots, sinó els d’uns determinats perfils que podem seleccionar i que, ben segur, ho agrairan; a més de ser per a nosaltres una bona oportunitat per anar en la direcció d’assessorar ─més que fer declaracions─, i la seguretat de fidelitzar el client.

 

Josep Massó
[email protected]
Soci de TAX Barcelona

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}