Analitzem en aquest article les retribucions en espècie i les dietes, en l’aplicació dels diferents impostos, IRPF –com a rendiments del treball─ , IVA, activitats econòmiques, ISOC –despeses deduïbles─.

1.- Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) – Rendiments del treball
El rendiment del treball es pot obtenir de dues maneres, de forma dinerària i/o com a retribució en espècie. En aquest segon cas, i en el qual ens centrem, cal que es compleixin dues característiques: la seva utilització o consum per a fins particulars i la seva utilització per un preu inferior al valor de mercat.

La retribució en espècie cal que estigui pactada en el conveni col·lectiu o bé en el contracte de treball, i a més cal tenir en compte que cal valorar aquesta retribució. Hi ha tres formes de valoració: amb una valoració específica (marcada en la norma), amb el preu ofert al públic  (en cas que l’empresa tingui com a activitat habitual la producció dels béns o serveis que s’entreguen com a retribució en espècie) o bé amb el valor de mercat (criteri residual)

Com a exemples, en cas d’utilització d’habitatge, una valoració del 10% del valor cadastral si l’immoble és propietat de l’empresa (o bé del 5% si el valor ha estat revisat en els últims 10 anys anteriors). En cas que l’immoble sigui de lloguer, la valoració serà el cost del pagador. En el cas de préstecs, la valoració seria l’interès legal del diner (per al 2017 i 2018 del 3%) amb l’obligació de realitzar ingrés a compte. En la utilització de vehicles, si se’n cedeix l’ús, la valoració serà del 20% anual del cost d’adquisició, i si s’entrega al treballador, la valoració serà el cost d’adquisició inclosos els tributs que graven l’operació. De la valoració efectuada com a retribució en espècie, caldria veure la part disponible per a fins particulars, no la totalitat és retribució en espècie.

Hi ha una sèrie de rendes en espècie del treball que es troben exemptes de tributació: 

  • Despeses de transport per al desplaçament dels treballadors entre la seva residència i el centre de treball, límit de 1.500€/any
  • Menjadors d’empresa, vals restaurant; cal que s’utilitzin en dies hàbils per al treballador, import màxim diari de 9€ i a partir de 01/01/2018 passa a ser d’11€, els vals han de ser numerats i nominatius, no es podrà obtenir el reemborsament de l’import.
  • Assegurances de malaltia; les primes pagades a entitats assegurades per a cobrir la malaltia del treballador, el seu cònjuge i descendents, amb un màxim de 500€/any per a cadascú (a partir de 01/01/2016 i en cas de discapacitat, el límit és de 1.500€/any).

Pel que fa a les dietes i despeses de viatge (locomoció, manutenció, estada) es troben exemptes de gravamen, sempre que aquestes dietes les rebi el treballador que hagi de desplaçar-se fora del deu lloc de treball, per al seu desenvolupament. Aquestes dietes cal que estiguin justificades, guardar-ne els justificants i que no excedeixin dels límits fixats reglamentàriament :

 

2.- Impost sobre el valor afegit (IVA) – Rendiment del treball en espècie
Quan un treballador rep una retribució en espècie, i a canvi d’això renuncia a una part del sou en metàl·lic (utilització del vehicle de l’empresa, habitatges, equips informàtics) es produeix una prestació de serveis a títol onerós, efectuada per l’empresa al treballador, i per tant subjecta i no exempt d’IVA, per la qual cosa l’empresa resta obligada a repercutir aquest IVA sobre l’import del valor de la retribució en espècie i ingressar-lo a Hisenda. L’empresari o professional no es podrà deduir les quotes suportades que no s’afectin directament i exclusivament a l’activitat empresarial o  professional. Si s’imputa la corresponent retribució en espècie subjecta a IVA, aleshores se’n podrà deduir el 100%.

 

Marta Romans
[email protected]
Fiscalista de TAX Figueres

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?