MESURES PER ALS TREBALLADORS AUTÒNOMS QUE HAN ENTRAT EN VIGOR A PARTIR DEL DIA 1 DE GENER DE 2018

Les mesures de la nova llei d’autònoms (Llei 6/2017, de 24 d’octubre. BOE de 25 d’octubre), que han entrat en vigor a partir del dia 1 de gener de 2018 són :

  • S’amplia de 6 a 12 mesos el temps de pagament de la tarifa plana de 50 euros mensuals (80%)
  • Es redueix de 5 a 2 anys el període sense cotitzar al RETA exigit per poder beneficiar-se de la bonificació “tarifa plana”. Els que ja l’haguessin gaudit anteriorment, hauran d’esperar tres anys per tal de reemprendre aquesta bonificació. 
  • Podran donar-se d’alta i de baixa fins a tres vegades en el mateix any, amb efectes del dia que es comuniqui i no des del primer dia del mes. Així mateix, en el moment d’accedir a la pensió de jubilació, cobraran la prestació des del dia següent de la baixa i no des del primer dia del mes següent.
  • Tindran l’opció de poder canviar fins a quatre vegades a l’any la seva base de cotització.
  • En el cas dels treballadors autònoms amb situació de pluriactivitat, TGSS els retornarà l’excés de cotització de manera automàtica abans del dia 1 de maig de l’any següent.
  • El recàrrec per realitzar l’ingrés fora de termini de les quotes de Seguretat Social es redueix durant el primer mes següent al deute al 10%
  • Són deduïbles les despeses d’aigua, llum i telèfon, de la part de l’habitatge que afecta el desenvolupament de l’activitat econòmica.
  • Les prestacions econòmiques per maternitat i paternitat seran equivalents al 100% de la base reguladora. La base reguladora es calcularà sumant les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors al fet causant de la prestació.

 

SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL ESTABLERT PER A L’ANY 2018
El Real Decret 1077/2017, de 29 de desembre, estableix que el salari mínim interprofessional per a l’any 2018 és de 735,90 euros mensuals o 24,53 euros al dia. Suposa un increment del 4% respecte el SMI establert per al 2017. 
Aquest salari mínim interprofessional també és d’aplicació per a les empleades de la llar.

 

REVALORITZACIÓ DE LES PENSIONS DE LA SEGURETAT SOCIAL
El Real Decret 1079/2017, de 29 de desembre, determina una revalorització general de les pensions de la Seguretat Social d’un 0,25%. S’estableix un import màxim de pensions de 2.580,13 euros mensuals.

 

Anaïs Colomé Ayats
Departament Laboral de Tax Olot
[email protected]

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}