Objectiu:

Subvenció destinada per a la implantació i generalització del Llibre de l'Edifici existent per a la rehabilitació, així com el desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral amb el propòsit d’activar la demanada de rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Les actuacions hauran d’haver finalitzat abans del 30/06/2026.

 

Requisits dels edificis:

  • Haver estar finalitzats abans de l'any 2000.
  • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
  • Haver presentat davant l’AHC la sol· licitud del certificat d'aptitud en un termini màxim de 4 mesos des de l’emissió de l’Informe de la Inspecció Tècnica de l'Edifici (IITE) i amb anterioritat a la presentació de la sol· licitud de subvenció.

 

Actuacions subvencionables:

Implantació i generalització del Llibre d'Edifici existent per a la rehabilitació, d'acord amb el punt 2.3 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d'edificis d'acord amb els límits establerts, amb el propòsit d'activar la demanda d'una rehabilitació energètica significativa i d'alta qualitat en els edificis, segons el punt 3 de l'annex 3 de la Resolució DSO/825/2022, de 22 de març.

 

Quantia dels ajuts:

  • Llibre de l'edifici

Nombre d'habitatges

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars o

plurifamiliars fins a 20

habitatges

700 € + 60 € per habitatge

1.900 €

Habitatges plurifamiliars de més

De 20 habitatges

1.100 € + 40 € per habitatge

3.500 €

 

 

  • Projectes de rehabilitació

Nombre d'habitatges

Quantia

Quantia màxima

Habitatges unifamiliars o

plurifamiliars fins a 20

habitatges

4.000 € + 700 € per habitatge

18.000 €

Habitatges plurifamiliars de més

de 20 habitatges

12.000 € + 300 € per habitatge

30.000 €

No s’aplicarà la possibilitat d’incrementar l’ajuda per no disposar de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (IITE) prevista al darrer paràgraf de l’article 53.1 del Reial decret 853/2021, de 5 d’octubre.

 

Compatibilitats i incompatibilitats:

Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre ajut públic per al mateix objecte, sempre que no se superi el cost total de les intervencions i que els altres ajuts ho permetin.

Seran compatibles amb qualsevol altre ajut públic de fons europeus per a diferents actuacions.

El llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació és compatible amb els ajuts del programa 1, ajuts a les actuacions de rehabilitació de barris, o el programa 3, d’ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis, de la mateixa convocatòria. En aquest cas si s’obté la subvenció per aquest programa, es descomptarà la quantitat rebuda de la subvenció amb càrrec al programa 1 o 3. També és compatible, en el cas d'habitatges unifamiliars, amb el programa 4, ajuts a les actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges, sempre que tingui presentada la sol· licitud de la ITE.

 

Terminis:

Des de 20 de juny de 2022 fins al 31 de desembre de 2022, inclòs. 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}