Qui són els beneficiaris i quins requisits han de complir?

 • Persones físiques o jurídiques, o agrupacions de persones físiques o jurídiques, inclosos ens sense personalitat jurídica, titulars d’una explotació agrària inscrita al Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA), o al Registre d’Explotacions Ramaderes (REGA). Per les cooperatives, SAT o altres agrupacions agràries, on els socis o membres siguin titulars, d’almenys, en conjunt, tres d’aquestes explotacions. 
 • Persones físiques o jurídiques que presten serveis agromecànics amb maquinària agrícola a l’agricultura, inscrites a l’IAE (epígraf 911). 
 • Agrupacions de tractaments integrats en agricultura i agrupacions de defensa sanitària ramadera. Només es destinaran aquestes subvencions per a maquinària i equips agrícoles l’ús dels quals estigui destinat a les seves activitats específiques. 

 

Quines activitats són subvencionables?
L’adquisició de maquinària nova, sempre que siguin: 

 • Tractors
 • Maquinàries automotrius (recol·lecció, aplicació de productes fitosanitaris i fertilitzants. Excloses cisternes de purí).
 • Maquinàries arrastrades o suspeses (sembradora directa, abonadora, equips d’aplicació de productes fitosanitaris, cisternes de pruí amb sistemes de localització de producte al terra, tubs flexibles o rígids i sistemes de localització de purí al terra, independentment de la cisterna). 

Es concedirà la subvenció per un sol tractor o màquina nou per beneficiari i convocatòria. Els tractors i maquinària a escollir se seleccionaran d’entre les relacionades a la pàgina web del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació: www.mapa.es, on es realitzarà la sol·licitud d’ajuda. Estaran identificades mitjançant la seva marca, model i quan procedeixi, per tipus, variant i versió. Les cisternes també s’identificaran mitjançant el sistema de localització de purins amb el qual va equipada. 

Si l’ajuda es dirigeix només a la instal·lació d’un accessori d’aplicació localitzada de purí en una cisterna en ús, aquesta haurà d’haver estat inscrita al Registre Oficial de Maquinària Agrícola, a nom del sol·licitant, abans de l’1 de gener del 2020 (excepte en casos de canvi de titularitat de l’explotació, mort, invalidesa permanent o jubilació, primera incorporació de joves a la titularitat o cotitularitat de l’explotació agrària). 

Igualment, serà exigible als socis de cooperatives i societats agràries de transformació. S’admetrà que la maquinària donada de baixa hagi passat de ser titularitat d’un dels membres de la societat a ser titularitat de la societat amb posterioritat a l’1 de gener del 2020. 

 

Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?
Del 14 de juny del 2020 al 15 de setembre del 2020. S’haurà de presentar telemàticament a través de www.mapa.es

 

Quin és el període subvencionable?
L’adquisició de tractors i màquines noves haurà de ser en el termini iniciat el dia següent a la publicació de l’ordre, i el termini per aportar el certificat de retirada pel fabricant de l’accessori d’aplicació del purí antic serà fins el 30 de novembre del 2020. 

 

Quina és la quantia de les subvencions?
Tractors

 • Quantia base: 95€ per quilowatt de la potència fiscal multiplicat per 5, de la màquina automotriu a retirar al final de la seva vida útil. 
  • S’incrementarà atenent a la classificació energètica del nou tractor, segons la metodologia desenvolupada per l’Estació de Mecànica Agrícola i l’IDAE. 
  • Es podrà incrementar en 1.000€ per complir amb la fase IV d’emissions. 
  • S’incrementarà en 1.000€ atenent a les deficiències de seguretat dels tractors retirats i entregats en un centre autoritzat de descontaminació de vehicles.  
 • La quantia base no sobrepassarà els 7.000€ i la quantia màxima no sobrepassarà els 12.000€ per beneficiari, ni el 30% del cost total d’adquisició sense IVA o IGIC. 

Màquines automotrius agrícoles

 • Quantia base: 95€ per quilowatt de la potència d’inscripció que consti al Registre Oficial de Maquinària Agrícola o a la fitxa tècnica multiplicada per 5, de la màquina automotriu a retirar al final de la seva vida útil. 
 • Quantia total: s’incrementarà en 1.000€ per complir la nova màquina automotriu adquirida a la seva homologació, amb la fase IV d’emissions. 
 • La quantia base no superarà els 24.000€ i la quantia màxima no sobrepassarà els 25.000€ per beneficiari, ni el 30% del cost total d’adquisició sense IVA o IGIC. 

Abonadores i equips d’aplicació de productes fitosanitaris

 • Quantia base: el 30% de la inversió sense IVA, realitzada per la nova maquinària, i no podrà superar els 4.500€ en el cas d’abonadores i de 6.000€ pels equips d’aplicació de productes fitosanitaris. 
 • L’ajuda a equips d’aplicació de productes fitosanitaris automotrius es calcularà com el de les màquines automotrius agrícoles. 

Sembradores directes: cisternes per a purins equipats amb dispositiu de localització

 • Inclou: cisternes per a purins equipats amb dispositiu d’aplicació localitzada i la reforma de les cisternes de purí substituint l’equip d’aplicació per plats, ventall o canó per equips localitzadors del producte al terra. 
 • Quantia: 30% de la inversió sense IVA o IGIC realitzada per la nova màquina. 
 • La subvenció no podrà ser superior a 20.000€. 

No es concediran subvencions per import inferior a 1.000€, a excepció que l’ajuda es destini a l’adquisició d’un dispositiu d’aplicació localitzada per a cisterna de purins; en aquest cas, el límit serà de 600€. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}