Aquestes subvencions van dirigides a les empreses del comerç al detall, els serveis, l’artesania i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis i l’artesanal, de donar suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

 

Quin és el termini de les sol·licituds?

El termini es va iniciar el passat 18 de setembre del 2017 i finalitzarà el proper 18 d’octubre del 2017. Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica i segons el model normalitzat, disponible a:

http://canalempresaweb.gencat.cathttp://ccam.gencat.cat, http://empresa.gencat.cat/ca/inici/.

 

Qui són els beneficiaris de les subvencions?

Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta al cens de l’impost d’activitats econòmiques.

 

Quina és la quantia de la subvenció?

La quantia no pot superar el cost subvencionable del projecte.

Es tindran en compte els següents criteris per tal de determinar la quantia de les subvencions:

 • El cost del projecte
 • Les altres ajudes rebudes, quan siguin aplicables
 • La puntuació obtinguda pels criteris de valoració
 • Les disponibilitats pressupostàries
 •  

Les actuacions per a les quals se sol·liciti la subvenció s’han de realitzar de manera efectiva durant l’any 2017.

 

 1. Programa per a la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya.

Està destinat a empreses del comerç, serveis i moda i el seu objectiu és promoure la participació en fires d’empreses de comerç i de serveis, per tal de potenciar la comercialització dels seus productes.

 

Quins són els requisits?

 • Que la inversió mínima subvencionable per a la totalitat de les despeses de participació a les diferents actuacions sigui de 1.000 euros; la despesa de cada una de les fires haurà de ser de, com a mínim 500 euros.
 • Que l’activitat firal estigui inscrita al Calendari de Fires de Catalunya 2017 del Departament d’Empresa i Coneixement.
 • Aquest programa és incompatible amb el de promoció i comercialització dels productes artesans.

La quantia de la subvenció pot arribar fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000 euros.

 

 1. Programa per a la transformació digital

Dirigit a empreses de comerç, serveis, artesania i moda. El seu objectiu és motivar la incorporació de noves tecnologies digitals per tal d’augmentar el desenvolupament dels negocis i empreses, la millora de la productivitat i l’eficiència de l’estalvi de despeses a través de projectes que permetin adaptar-se al nou model de negoci on es potenciï l’omnicanalitat creant estratègies que integrin botiga física i online per tal de millorar l’experiència de compra dels clients.

Quins són els requisits?

 • L’empresa beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya.
 • Els projectes a subvencionar s’han de portar a terme a través d’empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència.
 • La inversió mínima subvencionable ha de ser de 1.000 euros.
 • És indispensable que el projecte estigui perfectament operatiu abans del 31 de desembre del 2017. Se subvencionen totes les accions portades a terme durant l’exercici 2017.
 • Les solucions tecnològiques que ho requereixin (ecommerce, webs, aplis, cartera digital...) han d’estar disponibles obligatòriament en llengua catalana.
 • Aquest programa és incompatible amb el de promoció i comercialització dels productes artesans.

La quantia de la subvenció pot arribar fins al 50% de les despeses subvencionables; el límit màxim per a aquest programa és de 6.000 euros (i varia en funció de l’àmbit).

 

 1. Programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments

Es dirigeix a empreses de comerç, serveis, artesania i moda. El seu objectiu és dinamitzar mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o en el casc històric i els seus eixamples i la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o parades de mercats municipals amb la finalitat de garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant l’atractiu i evitant la ruptura del continu comercial.

Quins són els requisits?

 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000 euros.
 • En cas de compra, lloguer o autorització d’ús o concessió administrativa, ser el titular del contracte corresponent.
 • Els establiments s’han de destinar a l’explotació d’alguna activitat de comerç al detall, de promoció de l’artesania o d’impuls a la moda.
 • Han de disposar del corresponent permís municipal.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000 euros i les concessions administratives corresponents a inauguracions de mercats municipals.
 • Només poden ser beneficiaris de reformes de l’establiment les parades dels mercats municipals o les botigues a peu de carrer amb una antiguitat mínima de 10 anys.

La quantia de la subvenció pot arribar fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.

 

 1. Programa per a la promoció i comercialització dels productes artesans

Està destinat a empreses que desenvolupin activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans publicat a l’annex del Decret 182/2014, sobre activitat artesanal. S’exclou l’artesania alimentària i les que no estiguin detallades a l’annex esmentat.

El seu objectiu és promoure la comercialització i internacionalització de l’artesania mitjançant la participació d’empreses artesanes en diferents vies de comercialització.

Quins són els requisits?

 • Que la inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions sigui de 1.000 euros; la despesa de cada actuació haurà de ser de, com a mínim 500 euros.
 • Aquest programa és incompatible amb el programa per a la transformació digital i el de participació en fires.

La quantia de la subvenció pot arribar fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.500 euros.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?