Aquestes ajudes ja es poden sol·licitar a partir demà divendres 18/12/2020a les 09:00h i fins a les 14:00h del 30/12 o fins esgotar el pressupost. Aquestes ajudes es donaran per concurrència fins esgotar pressupost, això vol dir el que arribi primer. La nostra experiència en les ajudes que ha publicat aquest any la Generalitat en relació amb la COVID ha estat molt frustrant en el sentit de que no s’han pogut tramitar les que ens hagués agradat perquè el sistema facilitat per la Generalitat no ho ha permès. Per això et recomanem que si pots, te la demanis directament tu i si tens algun dubte o necessites que te la tramitem ens ho comuniquis si us plau. 

 

Bases: RSL (DOGC 15-12-2020) Convocatòria: secció anuncis RSL 15-12-2022 (DOGC 17-12-2020)

 

Termini sol·licituds: Comença a les 09:00 hores del dia 18-12-2020 i fins a les 14:00 hores del dia 30-12-2020 o fins a l’exhauriment del pressupost.

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen, a través del Canal Empresa 

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari.

 

Objecte: Subvencions, que tenen caràcter d’ajut extraordinari, en l’àmbit de les activitats firaires, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats davant de la situació creada per les mesures especials adoptades en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

 

Quantia: Aportació única de 6.000 euros.

 

Persones beneficiàries: 

Els professionals autònoms i pimes, domiciliats a Catalunya que exerceixen la seva activitat en l`àmbit de les atraccions en fires, revetlles i festes majors a la via pública, donats d’alta en el cens de l’IAE, que no han pogut desenvolupar la seva activitat des del començament de la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

Als efectes d’aquestes bases s’entenen com a activitats firaires: Atraccions i Serveis de restauració.

Als firaires que en el moment de declarar-se l’estat d’alarma no estiguessin donats d’alta d’autònoms, se’ls aplicarà, als efectes d’aquestes bases, el concepte de treballador de temporada definit en el Reial Decret Llei 30/2020  de mesures socials en defensa de l’ocupació:

Es consideren treballadors de temporada els treballadors autònoms l’única feina dels quals al llarg dels últims dos anys s’hagi dut a terme en el RETA durant els mesos d’abril a octubre.

Es considera que el treballador autònom ha dut a terme una única feina durant els mesos d’abril a octubre de 2018 i 2019 sempre que, si ha estat donat d’alta en un règim de Seguretat Social com a treballador per compte d’altri, aquesta alta no superi els 120 dies al llarg d’aquests dos anys.

Queden excloses com a beneficiàries d’aquestes subvencions les empreses que es troben participades en més d’un 50% per capital públic i les fundacions.

En l’Annex 2, s’estableixen els requisits específics que han de tenir les persones beneficiàries.

 

Requisits: Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que des de la declaració de l’estat d’alarma del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, arrel de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, han vist reduïda la seva activitat un mínim del 50% respecte al mateix període any anterior. 

Altres requisits (base 3.1): entre d’altres

m) En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.

q) Haver exercit la seva activitat en un mínim de 3 fires d'atraccions, revetlles o en festes majors des del 1 de gener de 2019 fins a la declaració de l'estat d'alarma en data 14 de març de 2020.

Es requereix la següent documentació, apart del model normalitzat:

- Manual d'Instruccions de la instal·lació de fira, que contingui una fotografia de la mateixa.

- IAE

- Certificats de muntatge i rebuts justificatius d'instal·lació en un mínim de 3 fires d'atraccions en festes majors des del 1 de gener de 2019 fins a la declaració de l'estat d'alarma en data 14 de març de 2020

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}