Aquestes subvencions tenen com a objectiu regular les ajudes a la contractació per al foment de la incorporació al mercat de treball de persones en situació d’atur majors de 45 anys. 

Quin és el termini de les sol·licituds?
Les sol·licituds s’han de presentar des de l’1 de desembre del 2018 fins al 15 de novembre del 2019, segons el model normalitzat que pots trobar a la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat.

Quin és el termini d’execució?
El termini d’execució s’inicia amb els contractes subscrits entre l’01/12/2018 i el 15/11/2019. El període de contractació subvencionat finalitzarà el 14/11/2020, excepte si la persona té una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%; en aquest cas, finalitzarà el 31/12/2020. 

Qui en són els destinataris?
Persones físiques o jurídiques i comunitats de béns amb capacitat per a subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S’exceptuen les administracions públiques i les seves entitats dependents o vinculades i les ETT. 

Quines accions són subvencionables?
Les encarregades de portar a terme la contractació són les entitats sol·licitants de la subvenció, mitjançant contractes de treball que tinguin com a mínim 6 mesos de durada, una jornada igual o superior al 50% i el seu centre de treball a Catalunya. 

Queden exclosos els contractes de treball en pràctiques i el contracte fix discontinu. 

  • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària no pot ser superior a cinc ni superar el 50% de la plantilla de la persona física o jurídica beneficiària. En el cas d’una persona física o jurídica que tingui fins a una persona contractada, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, d’un. 
  • Les pròrrogues de contractes subvencionats comptaran com un contracte. 
  • S’hi inclouen els contractes i les pròrrogues subvencionades per l’Ordre EMO/311/2015.

Quina és la durada màxima subvencionable de cada contracte?
La durada màxima és de 12 mesos (inclosa la pròrroga), excepte si es tracta de la contractació d’una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, que podrà ser de 18 mesos. 

Qui en són els destinataris?
Persones en situació d’atur, majors de 45 anys, i que no hagin prestat serveis en cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els 6 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball a subvencionar, i que compleixin, com a requisit específic, ser persona demandant de feina no ocupada en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els 12 mesos anteriors a l’inici del contracte de treball. 
Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% es consideren col·lectiu prioritari per a aquesta convocatòria. 

Quina és la quantia?
Per a cada un dels contractes de feina, és el resultat d’aplicar un mòdul econòmic mensual al nombre de mesos de durada prevista del contracte de treball (o diari si el contracte és inferior a un mes). La referència per a la determinació d’aquest mòdul serà el salari mínim interprofessional de l’any 2019. 

A tots els atorgaments de subvenció d’aquesta convocatòria anticipada per al 2019 se’ls aplicarà el mateix import de mòdul i un únic mòdul econòmic (mensual i diari) per a tot el termini d’execució per a cada contractació. 

Les entitats hauran d’indicar a la seva sol·licitud la durada del contracte de treball sobre el qual sol·liciten la subvenció (en mesos) i la jornada de treball (en percentatge de treball respecte a la jornada completa ordinària de l’entitat).

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}