La Generalitat de Catalunya ha obert el tràmit d’inscripció prèvia als registres extraordinaris pel manteniment de l’activitat econòmica enfront de la Covid-19.

Qui pot sol·licitar aquests registres?

Persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa.

Concretament, estableix aquest registre per a persones donades d'alta al Règim especial de treball autònom de la Seguretat Social (RETA) o bé en règims alternatius a aquest tant si exerceixen l'activitat econòmica com a persona física com si ho fan dins d'una empresa amb personalitat jurídica, i han de complir el requisit de tenir una dimensió màxima de sis persones entre persones treballadores autònomes i persones contractades. A més, en el cas de les empreses amb personalitat jurídica i cooperatives, el nombre màxim de persones sòcies és de tres.

 

Requisits:

Per accedir a la inscripció, les persones interessades han de complir:

a) Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.

b) Estar en situació d'alta al RETA o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020.

c) La base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques del darrer exercici disponible de la persona sol·licitant ha de ser igual o inferior a 35.000 euros.

d) El rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l'import de 13.125 euros.

e) Complir els requisits previstos a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i altre normativa aplicable.

f) No tenir ajuts atorgats, d'acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l'autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l'any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19, ni amb la Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, per la qual s'aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

 

Termini per efectuar la inscripció prèvia

Es pot presentar des de les 9.00 hores del 30 de novembre de 2020 i fins al 7 de desembre de 2020 a les 15.00 hores.


Com fer la sol·licitud?

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per aquests registres han d'omplir el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic és el que s'ha d'utilitzar per presentar la sol·licitud.

Cada persona treballadora autònoma pot presentar un únic formulari normalitzat d'inscripció prèvia i per a una sola activitat econòmica, ja sigui com a persona física, com a sòcia d'una microempresa o com a sòcia d'una cooperativa.

 

Si estàs interessat en inscriure't en aquest registre i vols que ho tramitem nosaltres, posat en contacte amb el teu assessor TAX

Troba l’oficina TAX més propera aquí

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}