El Departament d'Empresa i Coneixement i l'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa de Catalunya presenten el Programa d'ajudes a inversions empresarials d'alt impacte.

 

Beneficiaris: 
Les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que duguin a terme projectes com els que es descriuen en la base 4 de l'annex 1, excepte les empreses amb projectes de comerç al detall, del sector immobiliari i les empreses amb activitat inclosa dins de sacrifici de bestiar i conservació de carn, i elaboració de productes carnis, que recull la classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE).

En el cas de projectes de creació d'ocupació, tampoc seran beneficiàries d'aquestes ajudes les empreses que hagin iniciat processos de reestructuració que impliquin Expedients de Regulació d'Ocupació d'Extinció o que hagin tancat centres de treball a Catalunya en els últims dos anys a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

A l'efecte d'aquesta convocatòria s'entén com a empresa tota entitat, qualsevol que sigui la seva forma jurídica, que estigui legalment constituïda en el moment de presentació de la sol·licitud o que es constituirà abans de la concessió de l'ajuda, i que exerceixi una activitat econòmica.
 

Actuacions i despeses subvencionables (base 4):
Es consideraran projectes d'alt impacte els projectes d'inversió, tant d'empreses ja establertes a Catalunya com d'empreses en procés d'establir-se, amb les següents característiques:
 

Línia 1: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte de creació d'ocupació. Es podran subvencionar les següents accions:
Acció 1.1:
Projectes de creació d'ocupació en centres de serveis en l'àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, entesos, en el marc d'aquest programa d'ajudes, com a centres de desenvolupament de programari, centres d'anàlisis de dades (“Data analítics”) o centres de desenvolupament de videojocs.
La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.
Acció 1.2: Projectes de creació d'ocupació en centres de decisió d'àmbit supraregional, entesos, en aquest cas, com a centres que necessàriament hauran d'anar lligats en un centre de decisió empresarial establert a Catalunya que tingui capacitat decisòria sobre les funcions i estratègia de l'empresa o grup d'empreses a nivell supraregional.
La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
Acció 1.3: Projectes de creació d'ocupació en projectes industrials, entesos com a projectes amb activitats de producció de béns mitjançant l'assemblatge o la transformació de matèries primeres o activitats de serveis a la indústria.
La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 15.
Acció 1.4: Projectes de creació d'ocupació en centres logístics, entesos com a centres amb activitats de distribució. També aquells centres que addicionalment puguin desenvolupar tasques de manipulació i les fases finals d'acabat de producte.
La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 25.
Acció 1.5: Projectes de creació d'ocupació en centres d'I+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.
La creació mínima de llocs de treball ha de ser de 8.

Si es compleixen els requisits establerts es considera subvencionable el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat. El cost laboral inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries en la Seguretat Social a càrrec de l'empresa. No es consideren subvencionables els conceptes inclosos en la base 4.7 d'aquest annex.
 

Línia 2: Projectes d'inversió empresarial d'alt impacte en actius fixos. Es podran subvencionar les següents accions:

Acció 2.1: Projectes d'inversió en actius fixos que incorporin una nova activitat per a l'empresa a Catalunya o una ampliació de la capacitat productiva.
La despesa mínima acceptada en actius fixos materials i immaterials ha de ser de 2.500.000,00 euros.
Acció 2.2: Projectes d'inversió en actius fixos d'empreses que hagin adquirit Unitats Productives d'empreses en concurs de creditors o d'empreses que malgrat trobar-se en situació concursal disposin d'una sentència aprovatòria de conveni de creditors. Només seran elegibles empreses del sector industrial o de serveis a la indústria.
Els llocs de treball de la Unitat Productiva adquirida o de l'empresa que està subjecta al compliment de les condicions d'un conveni de creditors, s'hauran de mantenir com a mínim, fins a la data de justificació de l'ajuda que s'estableixi en la resolució d'atorgament de l'ajuda.
La despesa mínima acceptada en actius fixos materials i immaterials ha de ser de 200.000,00 euros.
La data de l'acte del jutge adjudicant la Unitat Productiva o la data de la sentència aprovatòria del conveni ha d'estar entre l'1 de gener de 2014 i la data de tancament de la convocatòria corresponent.

Acció 2.3: Projectes d'inversió en actius fixos en centres d'I+D+i, entesos com a establiments o àrees d'una empresa, dedicades principalment a activitats de recerca, desenvolupament i/o innovació.
La despesa mínima acceptada en actius fixos materials i immaterials ha de ser de 500.000,00 euros.
Acció 2.4: Projectes estratègics per a l'economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o bé l'obertura de nous emplaçaments o la diversificació de l'activitat de les empreses ja presents. Els projectes inclosos en aquesta acció s'hauran de localitzar en algun dels municipis inclosos en el mapa d'ajudes regional (veure ANNEX 2).
La despesa mínima acceptada en actius fixos productius ha de ser de 5 milions d'euros i es requereix la creació neta de com a mínim 50 llocs de treball directes.
A l'efecte d'aquesta acció de projectes subvencionables, s'entendrà com a diversificació de l'activitat actual de l'empresa, aquella que correspongui a una categoria diferent (codi numèric de quatre dígits) de la nomenclatura estadística d'activitats econòmiques NEIX Rev. 2 respecte l'activitat que ja estigués realitzant l'empresa.

- Es prioritzaran els projectes industrials o de serveis a la indústria duts a terme per empreses que s'hagin vist afectades negativament de manera directe per la crisi provocada pel COVID-19, projectes industrials o de serveis a la indústria d'empreses que tinguin proveïdors locals afectats negativament per la crisi provocada pel COVID-19 i projectes del sector farmacèutic o de material mèdic considerats estratègics per a aportar solucions a la crisi provocada pel COVID-19. Aquesta priorització es realitzarà d'acord amb els criteris de valoració establerts a la base 8 d'aquest annex.

Els projectes subvencionables, independentment de la categoria a la qual pertanyin, s'hauran de dur a terme en un únic emplaçament.
 

Addicionalment, els projectes han de complir els següents requisits:
A) En el cas de projectes de l'acció 2.4 (Projectes estratègics per a l'economia catalana), l'empresa sol·licitant ha de contribuir almenys en un 25% en el finançament del projecte.
B) Els actius fixos subvencionables hauran d'incloure a l'actiu de l'empresa i romandre en l'establiment almenys durant 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d'atorgament de l'ajuda. En el cas de projectes de l'acció 2.4 (Projectes estratègics per a l'economia catalana), aquest període serà de 5 anys.
C) Els nous llocs de treball creats subvencionats s'han de mantenir durant un mínim de 3 anys des de la data de finalització del projecte que consti en la resolució d'atorgament de l'ajuda.
 

Quantia:
En funció de la tipologia de projecte, la intensitat de l'ajuda i l'import d'ajuda màxima són els que s'estableixen a continuació:


Termini sol·licituds:
Des de 00.00 hores del dia 07-07-2020 fins a les 14.00 hores del 07-10- 2020.

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}