Avui dimecres 18 de novembre s’ha publicat al BOE el Reial Decret-llei 34/2020, de 17 de novembre, de mesures urgents de recolzament a la solvència empresarial i al sector energètic, i en matèria tributària. Aquí tens un resum de les principals mesures:

 

FLEXIBILITZACIÓ DELS CRÈDITS ICO
S’ha aprovat un termini addicional de carència en el pagament del principal de 12 mesos, sempre que la carència total no superi els 24 mesos. Això suposa que moltes empreses que no veien la manera de començar a amortitzar el crèdit el 2021, amb una facturació encara molt danyada, podran esperar al 2022 per començar a fer-ho. Mentrestant, només es van pagant els interessos del crèdit.

També s’amplia fins el 30 de juny el termini de concessió de les dues Línies de fins a 140.000 milions d’avals públics gestionades per l’ICO. Les empreses i autònoms podran disposar d’una ampliació en el venciment dels préstecs per la liquiditat de fins a tres anys addicionals, amb un màxim de vuit anys, des dels cinc actuals. És a dir, es podrà allargar la devolució del crèdit més anys.

 

CELEBRACIÓ DE JUNTES DE SOCIETATS
S’amplia fins a finals del 2021 la possibilitat de realitzar juntes de societats i associacions i fundacions per mitjans telemàtics.

 

EXTENSIÓ DEL TIPUS 0% D’IVA
S’estén el tipus del 0% d ‘IVA a determinades entregues de materials sanitaris fins el 30/04/2021.
Fa referència a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per tal de combatre la COVID-19, els destinataris dels quals siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris. Si vols saber el material sanitari al qual fa referència tens el detall AQUÍ

També s’amplia fins a finals del 2021 el 4% de l’IVA a la venda de mascaretes quirúrgiques d’un sol ús.

 

NOUS SUPÒSITS D’AUTORITZACIONS EN INVERSIONS ESTRANGERES
S’estableix un règim transitori fins el 30 de juny del 2021 pel qual el règim de suspensió de liberalització de determinades inversions estrangeres directes, s’aplicarà també a les inversions estrangeres directes sobre empreses cotitzades a Espanya, o sobre empreses no cotitzades si el valor de la inversió supera els 500 milions d’euros, realitzades per residents d’altres països de la Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure Comerç. Es consideraran societats cotitzades a Espanya aquelles les accions de les quals estiguin, en la seva totalitat o en part, admeses a negociació en un mercat secundari oficial espanyol i tinguin el seu domicili social a Espanya. A efectes d’aquest règim transitori, s’entendrà per inversions estrangeres directes aquelles inversions com a conseqüència de les quals l’inversor passi a ostentar una participació igual o superior al 10% del capital social de la societat espanyola, o quan com a conseqüència de l’operació societària, acte o negoci jurídic s’adquireixi el control d’aquesta societat, tant si es realitzen per residents de països de la Unió Europea i de l’Associació Europea del Lliure Comerç diferents a Espanya, com si es realitzen per residents a Espanya la titularitat real dels quals correspongui a residents d’altres països de la Unió Europea i de l’Associació Europea de Lliure Comerç. S’entendrà que existeix aquesta titularitat real quan aquests últims posseeixin o controlin en últim terme, directa o indirectament un percentatge superior al 25% del capital o dels drets de vot de l’inversor, o quan per altres mitjans exerceixin el control, directe o indirecte, de l’inversor.

 

DEDUCCIONS EN L’IMPOST DE SOCIETATS EN ACTIVITATS CINEMATOGRÀFIQUES I AUTOMOCIÓ
S’adapta la deducció per inversions en produccions estrangeres de llargmetratges cinematogràfics o d’obres audiovisuals a la Comunicació de la Comissió Europea sobre ajuda estatal a les obres cinematogràfiques i altres produccions del sector audiovisual. En aquest sentit, s’incorpora la fase de producció per l’aplicació de l’incentiu en les produccions d’animació i es manté l’aplicació d’aquest incentiu a l’execució a Espanya de la part de les produccions internacionals relacionada amb els efectes visuals, sempre que l’import d’aquesta deducció no superi la quantia establerta al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre del 2013.

 

MODIFICACIONS EN MATÈRIA CONCURSAL
S’amplia al 14 de març del 2021 la suspensió del deure de sol·licitar la declaració del concurs de creditors, així com l’obligació del jutge d’admetre a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentades pels creditors. També s’amplia l’abast temporal de les mesures d’inadmissió a tràmit d’una declaració d’incompliment d’acord de refinançament, de conveni o d’acord extrajudicial de pagaments, sempre condicionades a la renegociació d’un nou acord o conveni. Aquest règim, que es trobava vigent per les sol·licituds d’incompliment presentades fins el 31 d’octubre, segueix aplicant-se en els seus mateixos termes. El que estableix aquest Reial Decret-llei és la possibilitat d’aplicar-lo a les sol·licituds de declaració d’incompliment que es presentin entre el 31 d’octubre del 2020 i el 31 de gener del 2021.

 

BESCANVI DE LES PESSETES A EUROS
El període de bescanvi finalitzava el 31/12/2020 i s’estén fins el 30/06/2021

 

Si vols veure el BOE complet prem AQUÍ

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}