El BOE publica avui el Reial decret llei 32/2020 de 3 de novembre en el qual es detallen les següents mesures per a fer front a la situació provocada per la COVID-19:

- Subsidi extraordinari de desocupació per a aquelles persones que hagin esgotat totes les seves prestacions durant el primer estat d'Alarma, és a dir, des del passat 14 de març fins al 30 de juny de 2020
Aquesta prestació, l'import de la qual serà del 80% del IPREM, és a dir, uns 430 € aproximadament, tindrà una durada de tres mesos i la podran sol·licitar les persones desocupades que hagin esgotat totes les seves prestacions entre el 14 de març i el 30 de juny de 2020. Així mateix, no podran tenir accés a altres ajudes com per exemple l'Ingrés Mínim Vital ni possibilitat d'incorporar-se al mercat laboral. No obstant això, sí que podran sol·licitar-la les persones que estiguin complint el mes d'espera per a accedir al subsidi d'esgotament de la prestació contributiva.

- Ajudes per a treballadors del sector cultural
Ajudes per a treballadors del sector cultural. Es prorroga la prestació extraordinària per desocupació per a artistes que treballin en espectacles públics fins al 31 de gener de 2021.
També s'ha aprovat un subsidi de desocupació per al personal tècnic o auxiliar en esdeveniments culturals o taurins de fins a 775,83€ mensuals si compleixen els següents requisits:

  • Tenir, almenys, 35 dies cotitzats.
  • Figurin a 31 de desembre de 2019 en el cens d'actius.
  • No estiguin percebent rendes derivades d'activitats per compte propi o aliè, així com qualsevol renda o ajuda concedida per qualsevol administració, sigui estatal, autonòmica o local.
  • Estiguin inscrits com a demandants d'ocupació en el Servei d'Ocupació Pública Estatal (SEPE).
  • No estar desenvolupant en el moment de la sol·licitud cap activitat per compte propi o aliè a jornada completa o haver cessat en l'últim treball en un contracte temporal per compte d'altre amb situació legal de desocupació.

El termini per a sol·licitar aquesta ajuda serà de 15 dies hàbils des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}