La nova prestació per suspensió d'activitat per a treballadors autònoms, regulada en el Reial decret – Llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures en defensa de l'ocupació, està dirigida als treballadors autònoms que es vegin obligats a suspendre totes les seves activitats a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció en la propagació del virus Covid19.

Aquesta prestació serà la continuació de l'anterior prestació extraordinària per cessament d'activitat per a treballadors autònoms i la podran sol·licitar els autònoms que compleixin els següents requisits:

  • Estar afiliats i en alta en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) almenys 30 dies naturals abans de la data de la resolució que acordi el cessament d'activitat.
  • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat no es complís aquest requisit, l'òrgan gestor convidarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingressi les quotes degudes.

 

Com sol·licitar la prestació per suspensió d'activitat per a treballadors autònoms

La prestació se sol·licitarà dins dels primers 15 dies naturals d'octubre. En el cas que la sol·licitud es presenti fora del termini establert, el dret a la prestació s'iniciarà el dia de la sol·licitud.

Les mútues seran les entitats encarregades de la gestió d'aquesta prestació i dictarà la resolució provisional que sigui procedent, estimant o desestimant el dret.

Juntament amb la sol·licitud s'aportarà una declaració jurada dels ingressos que es perceben, en el seu cas, a conseqüència del treball per compte d'altre.

 

Característiques de la prestació per suspensió d'activitat per a treballadors autònoms

La quantia de la prestació serà del 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada (incrementada en un 20% si el treballador autònom té reconeguda la condició de membre d'una família nombrosa i els únics ingressos de la unitat familiar o anàloga durant aquest període procedeixen de la seva activitat suspesa).

Així mateix, quan convisquin en un mateix domicili persones unides per vincle familiar i dos o més membres tinguin dret a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, la quantia de cadascuna de les prestacions serà del 40%, no sent aplicable la previsió contemplada en l'apartat anterior per a famílies nombroses.

Durant tot el temps que es tingui dret al cobrament de la prestació, l'autònom continuarà cotitzant, però estarà exonerat del pagament de quotes.

La prestació serà incompatible amb la percepció d'una retribució pel desenvolupament d'un treball per compte d'altre, tret que els ingressos del treball per compte d'altre siguin inferiors a 1,25 vegades l'import del SMI. Així mateix, serà incompatible amb l'acompliment d'una altra activitat per compte propi; amb la percepció de rendiments procedents de la societat l'activitat de la qual s'hagi vist afectada pel tancament; així com amb la percepció d'una prestació de Seguretat Social excepte aquella que el beneficiari vingués percebent per ser compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}