La Generalitat de Catalunya ha anunciat nous ajuts extraordinaris al sector del comerç al detall de productes no essencials en establiments amb una superfície superior a 400 metres quadrats o en establiments o locals comercials que es trobin dins de centres, galeries o recintes comercials, afectats econòmicament per les mesures de salut pública ocasionades per la pandèmia de la COVID-19.

 

Beneficiaris:

Autònoms i pimes dedicats a les activitats de comerç al detall afectats per l’ordre de tancament sanitari. En concret, se’n podran beneficiar els establiments comercials de productes no essencials de més de 400 metres quadrats i les botigues de productes no essencials de centres, galeries i recintes comercials.

Queden exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.

 

Quantia dels ajuts:

Els ajuts consistiran en una aportació per establiment, que serà de 3.750 euros.

Aquests ajuts es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats ja sol·licitats. Les subvencions s’atorgaran per ordre cronològic de presentació de la sol·licitud.  

 

Requisits:

Entre altres requisits, es demana:

  • En el cas d'empreses amb 50 o més treballadors, donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors/ores amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors/ores de l'entitat.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Les persones sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Tributària una pròrroga, un ajornament o una moratòria, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta prerrogativa especial.
  • No trobar-se en situació de crisi (concurs de creditors).
  • En el cas que les persones beneficiàries siguin persones físiques empresàries cal estar donat d'alta en el cens de l'impost sobre activitats econòmiques.

 

Terminis per presentar la sol·licitud:

Aquest ajut no es pot sol·licitar encara ja que està pendent de que s’obri la  convocatòria.

 

Resolució: 

El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos, a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}