L’Institut de Crèdit Oficial ha posat en marxa les Línies de Finançament ICO 2020 per a autònoms i empreses. 

 

Línia ICO Empreses i Emprenedors 2020
A qui va destinada?

 • A autònoms i empreses que realitzin la seva activitat empresarial a Espanya, per a finançar projectes d’inversió i/o cobrir necessitats de liquiditat. 
 • A particulars i comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’habitatge o edificis i/o la reforma dels seus elements comuns. 

A quins projectes es pot destinar el finançament?

 • Projectes d’inversió
 • Necessitats generals de l’activitat: 
  • Necessitats de liquiditat per afrontar despeses corrents.
  • Nòmines.
  • Pagaments a proveïdors.
  • Compra de mercaderia, etc. 
 • Necessitats tecnològiques.
 • Actius fixos productius nous o de segona mà.
 • Turismes i vehicles industrials.
 • Adequació i reforma d’instal·lacions.
 • Adquisició d’empreses.

Quina quantitat es pot finançar?
L’import màxim del préstec és de 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions per client i any. 

 

Línia ICO garantia SGR/SAECA 2020
Permet finançar inversions realitzades tan al territori espanyol com a fora d’aquest i/o cobrir necessitats de liquiditat que tinguin l’aval d’una SGR o SAECA

 

Línia ICO crèdit comercial 2020
A qui va destinada?
A autònoms, emprenedors i empreses amb domicili social a Espanya que vulguin obtenir liquiditat a través de la bestreta de l’import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o bé cobrir els costos previs de producció i elaboració dels béns o serveis objecte de venda a Espanya. 

Quines condicions implica?

 • Les factures que s’anticipin hauran de tenir una data de venciment no superior a 180 dies des de la signatura de l’operació. 
 • Si no se supera l’import màxim de 12,5 milions d’euros de saldo viu per client i anys, en una o diverses operacions, es podrà finançar fins al 100%. 

Si les factures corresponen a vendes fora del territori nacional, cal utilitzar la línia ICO exportadors 2020.

 

Línia ICO internacionalització 2020: tram I “inversió i liquiditat”
A qui va destinada?
A autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles domiciliades a Espanya o a l’estranger, amb almenys un 30% de capital d’empresa espanyola, que necessitin cobrir necessitats de liquiditat i/o realitzin inversions productives fora del territori nacional; s’hi inclouen: 

 • Adquisició d’empreses a l’estranger
 • Creació d’empreses a l’estranger
 • Adquisició i reforma d’instal·lacions

 

Línia ICO internacionalització 2020: tram II “exportadors mitjà i llarg termini”

 • Crèdit Subministrador: Permet finançar empreses amb domicili social a Espanya o fora d’Espanya, amb “interès espanyol” per la venda de béns o serveis, nous i de segona mà, amb ajornament de pagament a empreses amb domicili social fora d’Espanya.
 • Crèdit Comprador: Permet finançar empreses amb domicili social fora d’Espanya, per l’adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya o fora d’Espanya amb “interès espanyol”.

 

Línia ICO canal internacional 2020
A qui va destinada?
A autònoms, emprenedors i empreses, domiciliades a Espanya o a l’estranger amb “interès espanyol” per a finançar operacions d’inversió i liquiditat i operacions d’exportació a mitjà i llarg termini. 

Com s’han de tramitar les operacions?
A través de les institucions financeres internacionals amb les quals l’ICO subscrigui acords de col·laboració o de les seves entitats col·laboradores en cas que desenvolupi aquest esquema de funcionament. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}