S’ha publicat la convocatòria per a la concessió d’ajudes en forma de bonificació dels interessos d’operacions de crèdit destinades al finançament de projectes d’inversió i desenvolupament industrial per als anys 2017 i 2018.  

 

Quin és el termini de les sol·licituds?

El termini va començar l’1 de juliol del 2017 i acabarà el 31 de desembre del 2018 (o quan s’esgoti el pressupost). Les sol·licituds s’han de presentar i formalitzar telemàticament a través d’un formulari al web de l’ICF (www.idf.cat).

El termini d’execució de les actuacions subvencionades comença a partir de la data de la presentació de la sol·licitud i fins els 12 mesos posteriors.

 

Qui en són els beneficiaris?

Aquelles empreses industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya, o bé empreses industrials i de serveis relacionats de nova implantació.

 

Quins projectes són subvencionables?

Aquells projectes d’inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima de 5 milions d’euros en el cas de grans empreses, o d’1,5 milions d’euros en el de les pimes. Hauran de tenir un impacte cert i quantificable sobre els següents aspectes:

 • Increment o manteniment de la capacitat productiva.
 • Creació o manteniment de l’ocupació.
 • Dinamització de l’activitat en la cadena de valor, especialment respecte als proveïdors locals.
 • Ús intensiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.

 

Quins tipus de projectes existeixen?

 • Projectes d’investigació, desenvolupament i innovació: despeses de personal, despeses d’adquisició d’equipaments o d’actius materials o immaterials i despeses de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.
 • Projectes d’inversió: despeses d’adquisició d’actius materials o immaterials i despeses de subcontractació directament vinculades a l’execució del projecte.

 

Quantia i condicions dels préstecs

 • Tipus d’interès: Euríbor 12m més un 2%
 • Import mínim: 5 milions d’euros per a grans empreses i 1,5 milions d’euros per a pimes. Les inversions es podran distribuir en més d’una fase. L’import del préstec no podrà superar el 80% de l’import de l’acció subvencionable.
 • Termini màxim d’amortització: 10 anys amb possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital fins a 2 anys (inclosos en aquest termini).
 • Garanties: les considerades suficients segons l’Institut Català de Finances.
 • Desemborsament: en una sola vegada o en desemborsaments parcials en un termini de fins a 24 mesos.
 • Amortització: per trimestres vençuts.
 • Interès de demora: el tipus d’interès vigent més el 6%.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?