La línia ICO Empreses i Emprenedors 2017 està destinada als autònoms i empreses que realitzin inversions productives a Espanya i/o els calgui cobrir necessitats de liquiditat, amb independència del seu domicili social o fiscal i de si la major part del seu capital és espanyol o estranger.

 

Quins projectes d’inversió es consideren finançables? 

  • Els actius fixos productius nous o de segona mà
  • Els vehicles turisme el preu dels quals no superi els 30.000€ més IVA
  • Els vehicles industrials que es podran finançar en un 10%
  • L’adquisició d’empreses
  • L’IVA/IGIC
  • Fins al 50% per a les despeses de circulant vinculades a la inversió

 

Quin és l’import màxim del préstec?

L’import màxim del préstec és de 12,5 milions d’euros, en una o diverses operacions per client i any. En els projectes sense inversió, els préstecs per a finançar al 100% les necessitats de liquiditat es destinen a afrontar les despeses de circulant com ara les despeses corrents, nòmines, pagaments a proveïdors, compra de mercaderia, etc.

 

Quins altres subjectes poden sol·licitar finançament?

També poden sol·licitar finançament a través d’aquesta línia els particulars, comunitats de propietaris i les agrupacions de comunitats de propietaris per a la rehabilitació d’habitatge i edificis o reforma dels seus elements comuns.

Les operacions que comptin amb l’aval d’una SGR o SAECA hauran de ser tramitades a través de la línia ICO GARANTIA SGR/SAECA 2017.

 

Línia ICO Crèdit Comercial 2017

Aquesta línia està orientada a autònoms i empreses amb domicili social a Espanya que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l’import de les factures procedents de la seva activitat comercial dins del territori nacional o cobrir les despeses prèvies de producció i elaboració del bé o servei objecte de la venda en territori nacional.

Es podran anticipar les factures amb data de venciment no superior a 180 dies a comptar des de la data de la firma de l’operació. Se’n podrà finançar fins al 100%, sempre que no superi l’import màxim de 12,5 milions d’euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions. El prefinançament concedit amb fons ICO haurà de ser cancel·lat amb caràcter previ a la formalització d’una operació de bestreta de factures dels béns que van ser objecte de prefinançament.

 

Línia ICO Internacionalització 2017

El tram I, “inversió i liquiditat”, orientat a autònoms, empreses i entitats públiques i privades espanyoles (fundacions, ONG, Administració Pública…), inclou tant les domiciliades a Espanya com aquelles que estan domiciliades a l’estranger, compten amb almenys un 30% de capital d’empresa espanyola i realitzin inversions productives fora del territori nacional, inclosa l’adquisició d’empreses, i també la creació d’empreses a l’estranger, i/o necessiten cobrir les seves necessitats de liquiditat.

El tram II, “exportadors a mitjà i llarg termini”, destinat a finançar les empreses amb domicili social a Espanya per a la venda de béns o serveis, nous o de segona mà, amb ajornament de pagament a empreses amb domicili social fora d’Espanya (Crèdit Subministrador), o destinat a finançar empreses amb domicili social fora d’Espanya, per a l’adquisició de béns o serveis exportats per empreses amb domicili social a Espanya (Crèdit Comprador).

 

Línia ICO Exportadors 2017

Està destinada a autònoms i empreses espanyoles que desitgin obtenir liquiditat mitjançant la bestreta de l’import de les factures derivades de la venda en ferm de béns i serveis realitzades a un deutor ubicat fora del territori nacional o cobrir les despeses prèvies de producció i elaboració del bé o servei objecte d’exportació.

Es podran anticipar les factures que procedeixin de l’activitat exportadora, que tinguin una data de venciment no superior a 180 dies a comptar des de la data de la firma de l’operació. Se’n podrà finançar fins al 100%, sempre que no superi l’import màxim de 12,5 milions d’euros de saldo viu per client i any, en una o diverses operacions. El prefinançament concedit amb fons ICO, haurà de ser cancel·lat amb caràcter previ a la formalització d’una operació de bestreta de factures dels béns que van ser objecte de prefinançament.

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?