Es presenta una nova línia de subvencions destinades a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19. 

Quin és l’objectiu de les subvencions?
Es pretén poder fer efectiva la continuïtat de l’activitat de les empreses amb el manteniment dels treballadors amb contracte indefinit

Quines són les empreses beneficiàries?
Micro i petites empreses industrials i de serveis a la producció, l’activitat principal de les quals estigui inclosa en la CCAE (Classificació Catalana d’Activitats Econòmiques). 

S’entén microempresa com aquella que l’1 de març del 2020 tingués menys de 10 treballadors i petita empresa la que en tingués entre 10 i 49. 

Aquestes empreses han de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya i acreditar una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març del 2020 i el 30 d’abril del 2020, respecte al mateix període de l’any anterior. Les empreses de serveis a la producció també han d’acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci. 

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
El termini es va iniciar el passat 12 de juny del 2020 i romandrà obert 20 dies naturals

Quines despeses són subvencionables?
El nombre de treballadors amb contracte indefinit mantinguts per l’empresa beneficiària entre l’1 de març del 2020 i, almenys, fins el 31 de desembre del 2020. 

Es considerarà complert l’objecte de subvenció si s’han mantingut, com a mínim, el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març del 2020. L’incompliment d’aquest punt suposarà la revocació total de l’ajut atorgat. 

L’ajut es reduirà proporcionalment si es compleix l’objecte de la subvenció però no s’ha mantingut el 100% dels treballadors amb contracte indefinit.

Quina és la quantia dels ajuts?
Tal i com marca la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre de la Conselleria d’Empresa i Coneixement, de 9 de juny del 2020, la subvenció consistirà en una aportació única de 1.500 euros per a cada treballador amb contracte indefinit que l’empresa beneficiària mantingui, almenys, fins el 31 de desembre del 2020. 

A continuació es mostren els imports màxims de subvenció per empresa beneficiària: 

  • 7.500 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors amb contracte indefinit. 
  • 12.000 euros per a empreses que tinguin un entre 6 i 9 treballadors amb contracte indefinit. 
  • 30.000 euros per a empreses que tinguin un entre 10 i 24 treballadors amb contracte indefinit. 
  • 60.000 euros per a empreses que tinguin un entre 25 i 49 treballadors amb contracte indefinit. 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}