La Generalitat ha aprovat noves ajudes per a empreses i autònoms del sector turístic afectats per la crisi de la COVID-19. Convocatòria: RSL EMC/1478/2020 (DOGC 25-06-2020). 

 

Objecte:

Subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per a compensar l'evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

 

Beneficiaris: 
Les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d'alta en el cens de l'IAE que desenvolupin activitats al sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:
a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
b) Titulars d'establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
c) Explotadors d'habitatges d'ús turístic.
d) Agències de viatges.
e) Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades en el territori enriquint l'experiència dels visitants als qui principalment dirigeixen les propostes. A l'efecte d'aquestes bases s'entenen incloses les següents activitats:

•    Congressos i turisme de reunions.
•    Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions.
•    Senderisme.
•    Cicloturisme.
•    Enoturisme.
•    Ecoturisme.
•    Activitats aquàtiques i nàutiques.
•    Activitats desenvolupades en parcs de naturalesa, aquàtics i temàtics.

Queden expressament exclosos:
o    Els establiments de restauració.
o    Els allotjaments juvenils que es regeixen per la seva normativa sectorial definits al capítol VI del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya.
o    Els propietaris d'habitatges d'ús turístic.
o    Els recintes i les àrees d'acolliment per a autocaravanes.
o    Els refugis de muntanya i similars no inscrits al Registre de Turisme de Catalunya.
o    Consultors i empreses d'assessoria turística.
o    Empreses de publicitat.
o    Acadèmies d'idiomes, centres de formació i organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l'estranger, o activitats de traducció o interpretació.
o    Centres recreatius, de joc, oci i espectacles.
o    Empreses de lloguer de tota mena de vehicles o modalitats de mobilitat (cotxes, motos, autocaravanes, patinets, cavalls...).
o    Organitzadors d'esdeveniments privats no turístics.
o    Gimnasos, escoles esportives i activitats de lloguer de material (esquí, pàdel, surf, tennis...).
o    Col·lectius, associacions i gremis.

 

Quantia:

La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària:
• Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran una quantia de 1.000,00 euros.
• La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:

  • Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 persones treballadores: 2.500,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana d'entre 6 i 49 persones treballadores: 5.000,00 euros.
  • Empreses amb una mitjana de més de 50 persones treballadores: 10.000,00 euros.

 

A l'efecte d'aquesta ordre, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana en 2019. En el cas de les empreses que han iniciat la seva activitat en el 2020, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores que han tingut de mitjana des de la data d'inici de la seva activitat fins al 14-03-2020, data de declaració de l'estat d'alarma. Aquest requisit es comprovarà amb dades que consten en la TGSS.

 

Termini de presentació de sol·licituds:
S'iniciarà a les 9.00 h del dia 26-06-2020 i quedarà obert fins al 27-07-2020, inclòs, o fins a esgotar el pressupost per a aquests conceptes.
El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible en l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i en el portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). Les sol·licituds s'han de formalitzar exclusivament per canal electrònic, a través de http://canalempresa.gencat.cat

Només es podrà presentar una sol·licitud per persona o entitat beneficiària. En el cas que es presenti més d'una, únicament es tramitarà la primera sol·licitud presentada i no s'admetran les següents.
 

Requisits específics persones beneficiàries:
A) En el cas dels guies de turisme de Catalunya habilitats, han d'estar inscrits com a tals en el Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
B) En el cas dels titulars d'establiments d'allotjament turístic, és necessari que els establiments estiguin inscrits en el Registre de Turisme de Catalunya en el moment de presentar la sol·licitud.
Es presumirà que el titular de l'establiment és la persona que consta inscrita com a tal en el Registre de Turisme de Catalunya. En el cas que la persona sol·licitant no coincideixi amb la que consta inscrita en el Registre de Turisme de Catalunya, haurà d'acreditar que és la persona titular de la llicència o habilitació municipal.
C) En el cas d'explotadores d'habitatges d'ús turístic, han d'estar donades d'alta, concretament, en algun dels epígrafs següents de la secció primera de l'impost sobre activitats econòmiques (d'ara endavant, IAE): 685, corresponent a “allotjaments turístics extrahotelers”; 686, “explotació d'apartaments privats a través d'agència o empresa organitzada”, o 861.1, “lloguer d'habitatges”.
D) En el cas dels agents de viatges, han d'estar donats d'alta, concretament, en l'epígraf de l'IAE, secció primera, 755, corresponent a “agències de viatges”.
E) En el cas dels establiments i les activitats d'interès turístic, han d'acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori. Aquest requisit s'acreditarà, en el cas que el titular sigui una empresa, mitjançant la comprovació de l'objecte social que consta en la seva escriptura de constitució; en el cas que el titular sigui una persona autònoma, mitjançant la comprovació dels serveis facturats.
 

Requisits comuns persones beneficiàries:
- En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) en el moment de la declaració de l'estat d'alarma, això és, el 14-03-2020.
- Desenvolupar l'activitat i tenir la seu fiscal a Catalunya.
- Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s'haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentar la sol·licitud, prèviament a la resolució d'atorgament i abans de rebre qualsevol pagament. Aquest compliment pot adaptar-se a les mesures excepcionals adoptades en matèria tributària amb motiu de la crisi provocada per la COVID-19.

 

Règim de compatibilitat:
Les ajudes regulades en aquestes bases són incompatibles amb les regulades per l'Ordre EMC/39/2020, de 13 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19 (DOGC núm. 8112, de 15.4.2020).
Les ajudes regulades en aquestes bases són compatibles amb altres ajudes, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents de qualsevol administració o ens, públic o privat, nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sempre que l'import de les ajudes concedides no superi el cost de l'activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}