El Govern de la Generalitat de Catalunya ha obert una línia de préstecs en condicions preferents pel finançament de projectes d'inversió i desenvolupament industrial (Indústria 4.0).

 

Beneficiaris: 
Les empreses industrials i de serveis a la producció, l'activitat principal de la qual estigui inclosa en la CCE (Classificació catalana d'activitats econòmica) que es detalla a l'annex. En tots dos casos hauran de tenir la seu social o seu operativa a Catalunya, o bé ser de nova implantació.

Les empreses de serveis a la producció també hauran d'acreditar que el sector industrial representa més del 50% de la seva xifra de negoci.

Excepcionalment, poden ser beneficiàries d'aquestes ajudes aquelles empreses industrials no incloses en l'apartat primer, que acreditin un projecte d'inversió de diversificació, reconversió industrial o nova implantació.

 

Tipologia dels projectes:
Seran elegibles els projectes d'inversió i desenvolupament industrial que comportin una despesa mínima d'1.000.000€ en el cas de grans empreses, o de 250.000€ en el de les pimes, i que tinguin un impacte cert i quantificable sobre els següents aspectes:

a) La digitalització de la indústria mitjançant l'aplicació de la connectivitat, les tecnologies de la informació i la comunicació, la robòtica i la sensórica en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d'activitat.

b) L'increment o manteniment de la capacitat productiva.

c) La creació o manteniment de l'ocupació.

d) La dinamització de l'activitat a la cadena de valor, especialment respecte als proveïdors locals.

e) La contribució al reequilibri territorial en matèria industrial.

f) La reindustrialització d'instal·lacions productives, objecte de processos de tancament o deslocalització empresarial.

g) La nova implantació industrial.

- En projectes d'inversió, seran elegibles les despeses d'adquisició d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculats a l'execució del projecte.


- En projectes de recerca, desenvolupament i innovació seran elegibles les despeses de personal, les despeses d'adquisició d'equipaments o d'actius materials o immaterials i les despeses de subcontractació directament vinculats a l'execució del projecte.

 

Quantia i condicions dels préstecs:
Les ajudes consistiran en la bonificació d'interessos d'un préstec concedit per l'Institut Català de Finances (ICF). Prèviament a la formalització del préstec per part de l'ICF, la Direcció General d'Indústria haurà d'emetre un dictamen respecte de l'elegibilitat industrial del projecte:

Les condicions dels préstecs són:

a) Tipus d'interès: serà l'EURIBOR a 12 mesos + el 2%. Sobre aquest tipus s'aplicarà una bonificació, de fins a un màxim del 2% l'interès que resulti aplicable. L'import bonificat s'especificarà en la corresponent resolució d'atorgament de l'ajuda.

No obstant això, excepcionalment, podrà veure's incrementat aquest tipus d'interès fins a un màxim de l'EURIBOR a 12 mesos + el 2,95%, en funció de la situació economicofinancera del beneficiari. Aquestes operacions gaudiran de la mateixa bonificació abans citada.

Els valors de l'índex de referència de l’EURIBOR inferiors a zero no es tindran en compte per a calcular els interessos i no es deduiran del diferencial pactat. En tals casos, l'interès aplicable a l'operació coincidirà amb el valor del diferencial acordat per a cada operació.

Igualment, l'ICF pot proposar substituir, de manera alternativa, el tipus variable establert, per un tipus fix mínim equivalent del 2,75%, quan es compleixin les següents condicions: en primer lloc, que l'entitat beneficiària l'hagi sol·licitat de manera expressa i, en segon lloc, que l'entitat beneficiària hagi acceptat que una possible cancel·lació anticipada del préstec pot suposar incórrer en costos de ruptura, els quals es calcularan en la data de cancel·lació.

Cal tenir present que el tipus fix mínim equivalent es calcula a partir de la modelització de la corba cupó zero dels tipus de permuta financera (swap) en divisa euro i igualant el valor d'una operació a tipus fix amb una operació a tipus variable més un diferencial.

b) Import mínim de 200.000€ per a pimes i 800.000€ per a grans empreses, imports corresponents a la corresponsabilitat mínima exigida a les empreses beneficiàries de finançar el 20% de les inversions elegibles (250.000€ en cas de pimes i 1.000.000€ en cas de grans empreses). L'import del préstec no podrà superar el 80% de l'import de l'actuació subvencionable.

c) Termini màxim d'amortització: serà de 10 anys, amb possibilitat d'un període de carència d'amortització de capital de fins a dos anys, inclòs en aquest termini.

d) Garanties: seran les considerades suficients a criteri de l'Institut Català de Finances.

e) Termini d'execució del projecte i desemborsament del préstec. El termini d'execució del projecte es concretarà en les convocatòries corresponents i, en tot cas, no s'acceptaran inversions posteriors als 24 mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud de l'ajuda.

Desemborsament: serà d'una sola vegada o en desemborsaments parcials, durant un termini de fins a 24 mesos, contra presentació de factures, informes d'auditoria o altres documents que justifiquin la inversió.

f) Amortització: El préstec s'amortitzarà per trimestres vençuts.

g) Comissió d'obertura màxima: el 0,50% del nominal del préstec.

h) Comissió amortització total o parcial màxima: el 0,5%.
Per a aquelles operacions que es formalitzin a tipus fix es podran repercutir els costos de ruptura associats a la cancel·lació de permuta financera (swap).

i) Interès de demora: tipus d'interès vigent més el 6%.

L'ICF es reserva el dret a revisar el rang de preus aplicables per a aquesta línia, prèvia comunicació al Departament d'Empresa i Coneixement, segons la situació del mercat financer. Els preus vigents a cada moment seran aplicable a les noves operacions i es podran aplicar a les modificacions que es formalitzin a partir d'aquest moment. En cap cas el tipus d'interès de l'operació serà inferior al que resultaria d'aplicar la Comunicació de la Comissió Europea relativa a la revisió del mètode de fixació del tipus de referència i actualització (DOUE C 14, de 19.1.2008).

 

Termini per a presentar sol·licituds:
Des de 27-03-2019 fins a 31-12-2020 o fins a esgotar pressupost.

 

Com realitzar la sol·licitud?
Les sol·licituds han de presentar-se i formalitzar-se telemàticament per mitjà del formulari que estarà a la disposició de les empreses beneficiàries a la web de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació.

 

Termini execució actuacions subvencionades:
Serà el comprès entre els 12 mesos anteriors a la data de presentació de sol·licitud d'ajuda i fins als 24 mesos posteriors, també comptats a partir de la data de presentació de la sol·licitud d'ajuda.

 

Annex CCAE-2009 (ca) Classificació catalana d'activitats econòmiques:
Empreses industrials:
05 Extracció d'antracita, hulla i lignit
06 Extracció de petroli i gas natural
07 Extracció de minerals metàl·lics
08 Extracció de minerals no metàl·lics ni energètics
09 Activitats de suport a les indústries extractives
13 Indústries tèxtils
14 Confecció de peces de vestir
15 Indústria del cuir i del calçat
16 Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria
17 Indústria del paper
18 Arts gràfiques i reproducció de suports gravats
19 Coqueries i refinament de petroli
20 Indústries químiques
21 Fabricació de productes farmacèutics
22 Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
23 Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
24 Metal·lúrgia; fabricació de productes de ferro, acer i ferroaliatge
25 Fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equip
26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics
27 Fabricació de material i equip elèctric
28 Fabricació de maquinària i equip ncop
29 Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
30 Fabricació d'un altre material de transport
31 Fabricació de mobles
32 Indústries manufactureres diverses

 

Empreses de serveis a la producció:
331 Reparació de productes metàl·lics, maquinària i equips
332 Instal·lació de maquinària i equips industrials
37 Recollida i tractament d'aigües residuals
38 Tractament i eliminació de residus
4920 Transport de mercaderies per ferrocarril
4941 Transport de mercaderies per carretera, excepte servei de mudances
465 Comerç a l'engròs d'equips per a les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC)
466 Comerç a l'engròs d'una altra maquinària, equips i subministraments
467 Un altre comerç a l'engròs especialitzat


Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.
 

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}