Subvenció per a programes de suport a la lluita contra l'exclusió social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de la COVID-19.

 

Quan la pots demanar?
Fins el proper divendres 4 de desembre

 

A  qui va dirigit?

 • A entitats constituïdes legalment que no tinguin ànim de lucre i amb establiment operatiu a Catalunya (accions A1 a C3) i a empreses o organitzacions constituïdes legalment a Catalunya amb una plantilla de més de 10 persones treballadores i fins a 149, que no hagin rebut prèviament cap tipus de subvenció o d’ajut per elaborar un pla d’igualtat (acció D1).
 • A agrupacions de persones sense personalitat jurídica, sempre que les integrants compleixin amb els requisits establerts.

 

Què es pot subvencionar?
S’estableixen un total de dotze tipologies, agrupades en quatre àmbits:

 • Àmbit del suport a la regularitat administrativa a través de l’accés al món laboral:
  • A1 (COVID-19). Projectes d’assessorament jurídic especialitzat de suport als processos d’arrelament social
  • A2 (COVID-19). Projectes de suport tècnic a la preparació de projectes d’autoocupació de persones en situació d’irregularitat administrativa.
  • A3 (COVID-19). Projectes de suport a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa mitjançant el cooperativisme.
  • A4 (COVID-19). Projectes de suport a la formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa en el sector del treball de cures i de la llar.
  • A5 (COVID-19). Suport a projectes de formació per a la millora de l’ocupabilitat de persones estrangeres en risc de caure en la irregularitat sobrevinguda.
 • Àmbit educatiu:
  • B1 (COVID-19). Promoció de la xarxa de suport social a l’aprenentatge per als infants i joves fills de famílies migrants, així com per a les seves famílies.
  • B2 (COVID-19). Promoció de la formació de familiars d’alumnes d'origen cultural divers.
  • B3 (COVID-19). Formació en programació TIC per a alumnat de centres educatius d’alta complexitat major de 14 anys i per als seus familiars adults.
 • Àmbit de l’acollida de persones migrants, refugiades o retornades:
  • C1 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida en format presencial.
  • C2 (COVID-19). Prestació dels mòduls formatius A.1, B i C del Servei de Primera Acollida en format no presencial.
  • C3 (COVID-19). Prestació del mòdul A.3 d’alfabetització en format no presencial.
 • Àmbit de la igualtat home-dona en l’àmbit del treball:
  • D1 (COVID-19). Plans d’igualtat home-dona en empreses o organitzacions.

 

Què se subvenciona en l’àmbit de la igualtat?
Aquests projectes s’adrecen a donar suport a l’elaboració dels Plans d’igualtat home-dona en empreses o organitzacions, d'acord amb el previst a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, en empreses o organitzacions de 149 o menys treballadors.  Els projectes de l’acció D1 (COVID-19) han de tenir caràcter anual i la seva execució s’ha de produir entre el 14 de març de 2020 i el 25 d’octubre de 2021.
 

 • En el cas que el pla d’igualtat sigui elaborat per personal vinculat a la pròpia organització, seran subvencionables:
  • Les despeses directes de personal, que s’han de correspondre proporcionalment a la dedicació efectiva del personal per a l’elaboració del pla d’igualtat. Segons s’estableix en el punt 5 de l’article 68 bis de la Modificació del Reglament (UE) n. o 1303/2013 (Reglament Omnibus) “Els costos de personal corresponents a individus que treballen a temps parcial en l’operació podran calcular-se com a percentatge fix dels costos salarials bruts, en consonància amb un percentatge fix de temps treballat en l’operació al mes, sense l’obligació d’establir un sistema independent de registre de temps de treball.”
  • Les despeses indirectes, que no requeriran justificació, calculades aplicant un tipus fix del 15% sobre els costos directes de personal subvencionables, previst a l’article 68 b del Reglament (UE) 1303/2013.
 • En el cas que el pla d’igualtat sigui elaborat per serveis professionals externs, podran ser imputats a la subvenció:
  • Els costos de la seva contractació, justificables mitjançant les factures corresponents. D’acord amb la normativa aplicable, l’empresa o organització beneficiària de la subvenció haurà d’haver sol·licitat tres ofertes a tres empreses amb aptitud per a executar el contracte.

 

Quin import es pot subencionar?

 • Empreses de 10 a 19 treballadors: 2.000 €
 • Empreses de 20 a 49 treballadors: 3.000 €
 • Empreses de 50 a 99 treballadors: 4.000 €
 • Empreses de 100 a 149 treballadors: 5.000 €

 

Què han de tenir aquests plans d’igualtat?

 • Una diagnosi sobre la situació a l’empresa o organització en matèria d’igualtat entre homes i dones, negociada, en el seu cas, amb la representació legal de les persones treballadores, que ha de contenir almenys les matèries enumerades a l’article 46.2 de la Llei 3/2007, de 22 de març.
 • Un pla d’acció en forma de conjunt ordenat de mesures que fixi els objectius concrets d’igualtat a assolir, les accions o mesures concretes a adoptar per a la seva consecució, el calendari de realització de les accions, el càrrec o unitat responsable de cadascuna d’elles i els recursos de personal, econòmics i de material necessaris per a dur-les a terme.
 • Un sistema de seguiment i avaluació del pla d’igualtat, que inclogui els indicadors previstos per a cada actuació, la periodicitat del seguiment i les eines necessàries per a dur a terme el seguiment de la implementació del pla, i que prevegi com es durà a terme l’avaluació final del pla per tal de conèixer el grau de consecució dels objectius i accions fixades.

Els plans d'igualtat s’hauran d’elaborar amb les eines creades per la Direcció General d'Igualtat, disponibles a l’adreça d’internet: https://treball.gencat.cat/ca/ambits/igualtat/

 

A on es pot sol·licitar l’ajuda?
En aquest enllaç

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}