Avui s'ha publicat en el BOE els detalls i procediment de sol·licitud de dues noves ajudes per desocupació per a empleades de la llar i per a treballadors amb contracte temporal sense dret a atur que s'hagin quedat sense ocupació (o sense part de les ocupacions en cas de treballadors de la llar) a causa del Covid-19.

 

Beneficiaris:

Treballadors de la llar donats d'alta en la Seguretat Social abans de la declaració de l'estat d'alarma (14 de març) i que hagin deixat de prestar serveis, total o en part, amb caràcter temporal, per a reduir el risc de contagi, per causes alienes a la seva voluntat o bé hagi estat acomiadada per causa de força major que impossibiliti definitivament la prestació del treball.

 

Quantia del subsidi:

La quantia del subsidi extraordinari per falta d'activitat serà el 70% de la base reguladora corresponent a l'activitat que s'hagués deixat d'exercir. El topall màxim és el salari mínim, és a dir, 950 euros mensuals.

 

I si hi ha hagut una reducció de jornada, com es calcula?

La quantia del subsidi es percebrà en proporció directa al percentatge de reducció de jornada. Com realitzar la sol·licitud d'aquest subsidi? El subsidi extraordinari haurà de sol·licitar-se presentant el formulari disponible en la seu electrònica (SEPE) degudament emplenat. La presentació de la sol·licitud es realitzarà preferentment per mitjans electrònics a través de la seu electrònica del SEPE o del Registre Electrònic General de l'Administració General de l'Estat.

 

Com es demostra l'aturada de l'activitat?

Si el treballador segueix d'alta a la Seguretat Social, encara que hagi deixat de prestar serveis amb caràcter temporal, haurà de presentar una declaració responsable signada per l'ocupador en el qual s'assenyali el cessament de l'activitat. En el cas que hi hagi diversos ocupadors (per exemple, diversos domicilis) s'haurà de presentar una declaració per cadascun dels treballs suspesos totalment o parcialment.

Si el treballador ha estat acomiadat definitivament, haurà d'adjuntar: la carta d'acomiadament, la comunicació del desistiment de l'ocupador o la documentació de la baixa en la Seguretat Social.

A més, si el treballador continua treballant en altres domicilis, haurà d'adjuntar una declaració responsable d'aquests ocupadors en la qual es recullin les retribucions netes percebudes en cadascuna d'elles.

 

Quan puc realitzar la sol·licitud?

El termini per a demanar l'ajuda comença demà dimarts, 5 de maig de 2020.

 

Quan cobrarà el treballador aquest subsidi?

S'abonarà el dia 10 de cada mes a l'entitat bancària facilitada en la sol·licitud.

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.

 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}